Gnom. Vat.

Translation progress badge

 1. Ἀντισθένης τοὺς πόνους ἔφησεν ὁμοίους εἶναι κυσί· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι τοὺς ἀσυνήθεις δάκνουσιν.

  Antisthenes said that tasks are like dogs: for they too bite those unfamiliar with them.

 2. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, εἰ γήμῃ, εἶπεν· „εἰ μὲν καλήν, κοινὴν ἕξεις· εἰ δὲ αἰσχρὰν, ποινήν“.

  Someone asked [Antisthenes] if they should marry, he said, “if they’re good, you’ll hold a common wealth, if they’re shameful, you’ll hold a heavy load.”

 3. Ὁ αὐτὸς εἶπε τοὺς ἀπαιδεύτους ἐνύπνια ἐγρηγορότα.

  [Antisthenes] said that the uneducated are awoken from dreams.

 4. Ὁ αὐτὸς πρότερον ῥητορικὴν ἐδίδασκεν· ἔπειτα Σωκράτους εἰπόντος μετεβάλετο· ἐντυχὼν δὲ τοῖς ἑταίροις, „πρότερον“, ἔφη, „ἦτε μου μαθηταί· νῦν δ’ ἂν νοῦν ἔχητε, ἔσεσθε συμμαθηταί“.

  [Antisthenes] first taught rhetoric; when Socrates spoke he converted. Happening upon his friends afterwards, he said: “Earlier, you were my students. But now, if you have half a brain, you will become my fellow-students.”

 5. Ὁ αὐτὸς Διονυσίου λυπουμένου, ὅτι θνητός ἐστιν, „ἀλλὰ σύ γε“, ἔφη, „προελθόντος τοῦ χρόνου λυπηθήσῃ, ὅτι μηδέπω ἀποθνήσκεις“.

  When Dionysius was lamenting that he would die some day, [Antisthenes] said “for you, as time marches on, you will lament that you have not yet died.”

 6. Ὁ αὐτὸς πυνθανομένου τοῦ τυράννου, τί δήποτε οὐχ οἱ πλούσιοι πρὸς τοὺς σοφοὺς ἀπίασιν, ἀλλ’ ἀνάπαλιν, εἶπεν· „ὅτι οἱ σοφοὶ μὲν ἴσασιν ὧν ἐστιν αὐτοῖς χρεία πρὸς τὸν βίον, οἱ δ’ οὐκ ἴσασιν, ἐπεὶ μᾶλλον χρημάτων ἢ σοφίας ἐπεμελοῦντο.“

  [Antisthenes] was asked by a tyrant, why the rich don’t seek out the wise, but instead the opposite happens, he said: “The wise know what things they need in life, but the rich do not know, since they consider things better than wisdom.”

 7. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, τί· τὸν υἱὸν διδάξει, εἶπεν· „εἰ μὲν θεοῖς αὐτὸν συμβιοῦν ἐθέλοις, φιλόσοφον· εἰ δὲ ἀνθρώποις, ῥήτορα“.

  [Antisthenes] was asked by someone, what he should teach his son, he said: “If you wish for him to live together with the gods, philosophy; if with mortals, rhetoric.”

 8. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, πῶς ἂν προσέλθοι πολιτείᾳ, εἶπεν· μήτε λίαν ἐγγύς, ἵνα μὴ κατακαῇ, μήτε πόῤῥω, ἵνα μὴ ῥιγοῖ.

  [Antisthenes] was asked by someone, how the government of a city should be approached, he said: “not too close, so that you won’t get burned, but not too far either, so that you won’t freeze.”

 9. Ὁ αὐτὸς ἐπαινούμενος ὑπὸ μοχθηρῶν, „ἀγωνιῶ“, ἔφη, „μή τι κακὸν εἴργασται μοι, ὅτι τοιούτοις ἀρέσκω“.

  When [Antisthenes] was being praised by idiots, he said: “I’m agonizing that I might’ve done something wrong, if I’m pleasing to these sorts.”

 10. Ὁ αὐτὸς λοιδοροῦντος αὐτόν τινος ὡς οὐκ Ἀθηναῖον, „καὶ μήν“, εἶπεν, „οὐδεὶς ἑώρακε λέοντα Κορίνθιον οὐδ’ Ἀττικόν, ἀλλ’ οὐδὲν ἧττον γενναῖόν ἐστι τὸ ζῷον“.

  When [Antisthenes] was being rebuked by someone for being non-Athenian, he said: “And nobody’s seen a lion that’s Corinthian or Athenian, but the beast is no less noble for it.”

 11. Ὁ αὐτὸς θεασάμενος ἐν πίνακι γεγραμμένον τὸν Ἀχιλλέα Χείρωνι τῷ Κενταύρῳ διακονούμενον, „εὖ γε, ὦ παιδίον“, εἶπεν, „ὅτι παιδείας ἕνεκεν καὶ θηρίῳ διακονεῖν ὑπέμεινας.“

  When [Antisthenes] saw a tablet engraved with a drawing of Achilles serving Chiron the Centaur, he said: “Well done, child, that on account of child-rearing you’ve patiently endured to serve even a beast.”

 12. Ὁ αὐτὸς ἔφη τὴν ἀρετὴν βραχύλογον εἶναι, τὴν δὲ κακίαν ἀπέραντον.

  [Antisthenes] said that virtue is succinct, but vice is voluminous.

 13. Ὁ αὐτὸς Πλάτωνός ποτε ἐν τῇ σχολῇ μακρολογήσαντος εἶπεν· „οὐχ ὁ λέγων μέτρον ἐστὶ τοῦ ἀκούοντος, ἀλλ’ ὁ ἀκούων τοῦ λέγοντος.“

  [Antisthenes], when Plato had spoken at length in his school, said: “the speaker is not the measure of the listener, but the listener of the speaker.”

 14. Ἀνάχαρσις ἔφη τοὺς Ἕλληνας ἁμαρτάνειν, ὅτι παρ’ αὐτοῖς οἱ μὲν τεχνῖται ἀγωνίζονται, οἱ δ’ ἀμαθεῖς κρίνουσιν.

  Anacharsis said that the Greeks screwed up, since their skilled workers contend among themselves, but the unskilled judge them.

 15. Ὁ αὐτὸς λοιδορούμενος ὑπό τινος, ὅτι Σκύθης εἴη, ἔφη· „γένει, ἀλλ’ οὐχὶ τοῖς τρόποις· [ἐν ἤθεσι γὰρ ἡ σοφία]“.

  [Anacharsis] being rebuked by someone, that he might be Scythian, said: “by birth, but not by customs; [for wisdom is in customs.]”

 16. Ὁ αὐτὸς λοιδορούμενος ὑπ’ Ἀθηναίων ἐπὶ τῷ σολοικίζειν εἶπεν· „Ἀνάχαρσις Ἀθηναίοις σολοικίζει, Ἀθηναῖοι δὲ Ἀναχάρσιδι“.

  [Anacharsis] being rebuked by an Athenian on account of a solecism said: “Anacharsis solecises according to Athenians, Athenians according to Anacharsis.”

 17. Ὁ αὐτὸς ἀστραγαλίζων καὶ ἐπιτιμηθείς, διότι παίζει, ἔφη· „ὥσπερ τὰ τόξα διὰ παντὸς τεταμένα ῥήσσεται, ἐπὰν δὲ ἀνεθῇ, εὔχρηστα γίνεται πρὸς τὰς ἐν τῷ βίῳ χρείας, οὕτω καὶ ὁ λογισμὸς ἐπὶ τῶν αὐτῶν μένων κάμνει“.

  [Anacharsis] was playing knucklebones, and being rebuked on account of his playing, said: “Just as a bow stretched too far breaks, but one relaxed, becomes useful to the matters of life, thus also we should treat the reasoning which remains toiling upon itself.”

 18. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, τί ἐστι πολέμιον ἀνθρώποις, εἶπεν· „αὐτοὶ ἑαυτοῖς“.

  [Anacharsis] having been asked by someone, what is the enemy of humanity, said: “they themselves.”

 19. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, διὰ τί οἱ φθονεροὶ ἄνθρωποι ἀεὶ λυποῦνται, ἔφη· „ὅτι οὐ μόνον τὰ ἑαυτῶν αὐτοὺς κακὰ δάκνει, ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν πέλας ἀγαθὰ λυπεῖ“.

  [Anacharsis] having been asked by someone, what made jealous people so distressed, said: “Not only do their own misfortunes sting them, but good things happening to their neighbors distresses them as well.”

 20. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, τί ἐθεάσατο ἐν τῇ Ἑλλάδι παράδοξον εἶπε, τὸ τοὺς νεκροὺς καίεσθαι μὲν ὡς ἀναισθήτους, ἀποκαίεσθαι δὲ αὐτοῖς ὡς αἰσθανομένοις.

  [Anacharsis] having been asked by someone, what sight in Greece is incredible, said: “the bodies being burnt like they cannot feel it, or the ones being cauterized by the same people like they can.”

 21. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, ποῖός ἐστι θάνατος χαλεπώτερος, εἶπεν· „ὁ τῶν εὐτυχούντων“.

  [Anacharsis] having been asked by someone, for whom death is harder, said: “the fortunate.”

 22. Ὁ αὐτὸς ὀνειδιζόμενος ὑπό τινος, ὅτι Σκύθης ἐστίν, εἶπεν· „καὶ γὰρ τὰ ῥόδα ἐν ἀκάνθαις φύεται, ἀλλ’ ἐν ἡδονῇ καὶ κάλλει διαφέρει.“

  [Anacharsis] being reproached by someone, on account of being Scythian, said: “The rose too is grown in thorns, but in pleasure and beauty distinguishes itself.”

 23. Ἀρίστιππος, ὁ Κυρηναῖος φιλόσοφος, πλέων εἰς Ἀθήνας ἐναυάγησεν καὶ ὑποληφθεὶς ὑπ’ Ἀθηναίων ὡς ἠρωτήθη, τί μέλλει εἰς Κυρήνην ἐπανελθὼν λέγειν πρὸς τοὺς οἰκείους, ἔφη· „τοιαῦτα ἐφόδια κτᾶσθαι, ἃ καὶ ναυαγοῦσι συννήχεται“.

  Aristippus the Cyrenian philosopher was shipwrecked sailing into Athens, and having been taken in by the Athenians and asked what he intended after returning to Cyrene to say to his friends back home, said: “to procure the sorts of travel provisions, which will float together with the shipwreck.”

 24. Ὁ αὐτὸς παρὰ τῶν μαθητῶν λαμβάνειν ἔφασκε μισθόν, οὐχ ὅπως τὸν βίον ἐπανορθώσῃ, ἀλλ’ ὅπως ἐκεῖνοι μάθωσιν εἰς τὰ καλὰ δαπανᾶν.

  [Aristippus] said he took a fee from his students, not to correct their life, but so that they would learn that they can put their money towards fine things.

 25. Ὁ αὐτὸς ἄσωτον γενόμενον τὸν υἱὸν ἐξέκλεισεν· τῆς δὲ γυναικὸς μεμφομένης, ὅτι αὐτὸν οὐ προσίεται καὶ λεγούσης παρ’ ἕκαστα, ὡς καὶ οὗτος ἐξ αὐτοῦ εἴη, ἀποπτύσας [ὁ Ἀρίστιππος] <ἔφη·> „καὶ γὰρ καὶ τοῦτο ἐξ ἐμοῦ ἐστιν, ἀλλ’ ἀποῤῥίπτω αὐτό, ὅτι με λυπεῖ“.

  [Aristippus] shut out his son because he became profligate. But when his wife reproached him because he did not admit him and said each time that this man also was from him, Aristippus, spitting, said, “No, for this also is from me, but I get rid of it because it pains me.”

 26. Ὁ αὐτὸς ἐρωτώμενος, τί θαυμαστόν ἐστιν ἐν βίῳ <εἶπεν>· „ἄνθρωπος ἐπιεικὴς καὶ μέτριος, ὅτι ἐν πολλοῖς ὑπάρχων μοχθηροῖς οὐ διέστραπται“.

  [Aristippus] being asked, what is amazing in life, said: “a person who is fair and moderate, since being among many wretched leaders they were unable to be twisted.”

 27. Ὁ αὐτὸς ἀνθρώπου αὐτὸν ἀδικήσαντος καὶ περιφεύγοντος καὶ ἀπαντᾶν διατρεπομένου συντυχὼν ἅπαξ εἶπεν· „οὐ σὲ χρὴ ἐμὲ φεύγειν, ἀλλ’ ἐμὲ σὲ ὄντα φαῦλον“.

  [Aristippus] having happened upon a man who was unjust and hiding from him and altogether in the wrong, once said: “You don’t need to hide from me, but me from your being so low.”

 28. Ὁ αὐτὸς ὀνειδιζόμενος ὑπό τινος, ὅτι Κυρηναῖος ὑπάρχων ἐκ τῆς πατρίδος πεφυγάδευται, „καί“, εἶπε, „νεανίσκε, μεγάλα με ἡ πατρὶς ἠδίκησεν ἐκ τῆς Λιβύης με εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐκβαλοῦσα“.

  [Aristippus] was being being reproached by someone, that the Cyrenian leaders had banished him from their homeland, and said: “Yes, young man! My homeland did a great wrong in casting me out of Libya and into Greece.”

 29. Ὁ αὐτὸς ἔφη δεῖν ἐθίζειν ἀπὸ ὀλίγων ζῆν, ἵνα μηδὲν αἰσχρὸν χρημάτων ἕνεκεν πράττωμεν.

  [Aristippus] said that it was necessary to be used to living with little, so that we might not do anything shameful on account of money.

 30. Ὁ αὐτὸς Πλάτωνος εἰσελθόντος πρὸς αὐτὸν μαλακῶς ἔχοντα καὶ πυθομένου, πῶς διάγει, ἔφη τὸν μὲν σπουδαῖον καὶ πυρέττοντα καλῶς ἔχειν, τὸν δὲ φαῦλον καὶ μὴ πυρέττοντα κακῶς.

  Once, Plato approached [Aristippus] when he had a fever and asked, “How are you?”, and he said: “Those who are good and feverish are well, but those who are bad and feverless are ill.”

 31. Ὁ αὐτὸς ἐγκαλοῦντός τινος ἀνθρώπῳ τινί, ὅτι λαβὼν ἀργύριον οὐκ ἀπέδωκε, „σαυτῷ δέ“, φησίν, „οὐκ ἐγκαλεῖς, εἰ μὴ ὀρθῶς ἐδοκίμασας, ᾧ ἐδίδους;“

  [Aristippus] on being accused by someone, that he took money and didn’t give it back, said: “Are you not accused by yourself, if you didn’t choose rightly, o giver?”

 32. Ὁ αὐτὸς καθόλου τὸ εὔχεσθαι τὰ ἀγαθὰ καὶ ἀπαιτεῖν τι παρὰ τοῦ θεοῦ ἔφη γελοῖον εἶναι· οὐ γὰρ τοὺς ἰατροὺς ὅταν ἄῤῥωστος αἰτῇ τι βρωτὸν ἢ ποτόν, τότε διδόναι, ἀλλ’ ὅταν αὐτοῖς δοκήσῃ συμφέρειν.

  [Aristippus] said that to pray for something good and demand it from god is generally laughable; for doctors do not give the sick food or drink whenever they ask for it, but whenever they think it will help them.

 33. Ὁ αὐτὸς ὁρκίζοντός τινος παῖδα χρηστὸν γενέσθαι καὶ δίκαιον εἰς αὐτὸν εἶπεν· „ὅρκωσον αὐτὸν καὶ γραμματικὸν καὶ μουσικὸν γενέσθαι καὶ ὅρα, εἰ ἔσται μηδὲν μαθὼν τῶν τοιούτων“.

  [Aristippus], when an enslaved person was swearing to become good and just, said: “Swear to become a grammarian and musician and see, if you ever learn these things.”

 34. Ὁ αὐτὸς εἶπεν· „ὥσπερ τὰ σώματα ἡμῶν τρεφόμενα μὲν αὔξεται, γυμναζόμενα δὲ στερεοῦται, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ μελετῶσα μὲν αὔξεται, καρτεροῦσα δὲ βελτίων γίνεται“.

  [Aristippus] said: “Just as our bodies are grown by nourishment, but strengthened by exercise, thus also the soul is grown by thinking, but becomes better by patience.”

 35. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπὸ Διονυσίου τοῦ τυράννου, πότε παύσεται αἰτῶν αὐτόν, „ὅτε“, ἔφη, „καὶ σὺ διδούς· τοῦτο δὲ ἔσται, ὅταν μὴ εὐαρεστήσωμεν ἀλλήλοις“.

  [Aristippus] having been asked by the tyrant Dionysius, when he would stop begging, said: “Whenever you also stop giving; but you’ll be able to do this, when we’re not pleasing to one another.”

 36. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθείς, τί αὐτῷ περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίας, ἔφη· „τὸ ἀδεῶς τοῖς ἐντυγχάνουσιν ὁμιλεῖν“.

  [Aristippus] having been asked, what advantage he’d gained from philosophy, said: “Effortlessly keeping company with anyone I meet.”

 37. Ὁ αὐτὸς εἰπόντος τινὸς αὐτῷ, διὰ τί τοῖς μοχθηροῖς πλησιάζει, εἶπεν· „ὅτι καὶ ἰατροὶ τοῖς νοσοῦσιν.“

  [Aristippus], when someone asked why he associated with bad people, said: “Since doctors also associate with sick people.”

 38. Ὁ αὐτὸς θεασάμενός τινα ὀργιζόμενον καὶ διὰ τῶν λόγων σφοδρῶς χαλεπαίνοντα ὑποτυχὼν ἔφη· „μὴ τοὺς λόγους δι’ ὀργῆς ἄγωμεν, ἀλλὰ τὴν ὀργὴν διὰ τῶν λόγων καταλύωμεν“.

  [Aristippus], seeing someone angry and furious on account of an argument, interrupting him said: “Let us not conduct argument through anger, but instead dissolve anger through argument.”

 39. Ὁ αὐτὸς οὐκ ὀλίγα χρήματα παρὰ Διονυσίου [καὶ] μετὰ τὸν ἀπόπλουν λαβὼν καὶ δι’ αὐτὰ ἐπιβουλεύεσθαι μέλλων ὑπὸ τῶν ναυτῶν, μεταβὰς ἐκ τοῦ μέσου τῆς νηὸς παρ’ ἕνα τοῖχον ἐκέλευσε ἐκκενωθῆναι τὰ ἀγγεῖα ἐπὶ τῶν σανίδων ὡς ἀριθμεῖν τὸ ἀργύριον ἐσπουδακώς, περινεύσας δὲ ἐξέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸν βυθόν· τῶν δὲ ναυτῶν ἐπὶ τούτῳ δυσφορησάντων εἶπε· “λυσιτελεῖ δι’ ἐμὲ τὸ ἀργύριον ἀπολέσθαι ἢ ἐμὲ δι’ αὐτό.”

  [Aristippus] had taken a lot of money from Dionysius when sailing back and because of this the sailors were plotting against him, so he moved from the middle of the boat to one side and ordered them to empty the money out onto the benches as though they could immediately count the money, but instead he turned around and threw it into the deep; and with the sailors being furious at this, he said: “Better to lose the money because of me than to lose me because of the money.”

 40. Ὁ αὐτὸς ἐπιλαμβανομένου αὐτοῦ ποτε Πλάτωνος [ἐπὶ] τῶν δώδεκα δραχμῶν πολυτελῆ ἰχθὺν πρίασθαι ἠρώτησεν, εἰ αὐτὸς ἂν δραχμῆς τὸν αὐτὸν ἰχθὺν ὠνήσατο· τοῦ δὲ συνθεμένου ἔφη μηδὲ αὑτῷ πολλοῦ καθεστηκέναι· „ὃ γάρ ἐστι Πλάτωνι ἡ μία δραχμή, τοῦτο Ἀριστίππῳ αἱ δώδεκα.“

  When Plato rebuked [Aristippus] for trying to buy a fancy fish for 12 drachmae he asked, if [Plato] would buy the same fish for a drachma; and when he agreed, [Aristippus] said it wouldn’t be too great a cost for him, “Since what is one drachma for Plato, is twelve for Aristippus.”

 41. Ὁ αὐτὸς παρὰ Διονυσίῳ ποτὲ τῷ τυράννῳ γυναικείων ἐσθήτων περιφερομένων ἐν τῷ συμποσίῳ τοῖς βουλομένοις ἐνδύσασθαι καὶ συμπαῖξαι ἡνδήποτε παιδιὰν καὶ τοῦ Πλάτωνος παραιτησαμένου διὰ τοιούτου στίχου·

  οὐκ ἂν δυναίμην θῆλυν ἐνδῦναι στολὴν

  [ὁ Ἀρίστιππος] εἶπεν· δός·

  καὶ γὰρ ἐν βακχεύμασιν

  οὖσ’ ἥ γε σώφρων οὐ διαφθαρήσεται.

  When [Aristippus] was at Dionysius the tyrant’s, women’s clothes were being passed around in the symposium for those wishing to put them on and play together in some kind of game, and Plato declined with this line of verse:

  It’s not possible for me to put on a woman’s garment

  [Aristippus] said: Yield,

  For even in Bacchic rituals,

  a woman who is truly self-controlled will not be seduced.

 42. Ὁ αὐτὸς μεταπεμπομένου πολλάκις αὐτὸν τοῦ πατρός, ὡς οὐχ ὑπήκουσεν γράψαντος, ὅτι πωλήσει αὐτὸν κατὰ τοὺς πατρίους νόμους, ἀντέγραψεν ὀλίγον ἔτι περιμεῖναι χρόνον· καὶ <γὰρ> πλείονος ἄξιον γενόμενον πλείονος πωλήσειν.

  [Aristippus] was being sent for by his father repeatedly, but since he did not obey, his father wrote that he would sell him into slavery in accordance with the parental laws; so Aristippus wrote back to wait a little while longer: for becoming more worthy he would be able to be sold for more.

 43. Ὁ αὐτὸς μέλλων ἐντυγχάνειν Φαρναβάζῳ, τῷ βασιλέως σατράπῃ, [καὶ] λέγοντός τινος αὐτῷ· „θάρσει, ὦ Ἀρίστιππε“, ἔφη· „εἴ τι ἕτερον ἔχεις, λέγε· ἐγὼ δὲ, ἐξ οὗ Σωκράτει ὡμίλησα, οὐδενὸς ἀνδρὸς ὁμιλίαν ηὐλαβήθην“.

  [Aristippus] was about to meet Pharnabazus, the king’s satrap, and someone said to him: “Cheer up, Aristippus!”, so he said: “If you have something else to say, say it; for my part, ever since I conversed with Socrates, I haven’t been wary of conversing with any other man.”

 44. Ὁ αὐτὸς ἔφησεν· „καὶ εἰ μηδὲν ἄλλο, ἐκ φιλοσοφίας τοῦτό μοι περιγέγονε· τὸ τοῖς προσπίπτουσι κατὰ λόγον ὑπαντᾶν.“

  [Aristippus] said: “If nothing else, I’ve gained this from philosophy: to meet the things that befall me rationally.”

 45. Ὁ αὐτὸς ἐπιλαβομένων αὐτοῦ τῶν πολιτῶν, ὅτι μειρακίοις μᾶλλον συνδιατρίβει διαλεγόμενος αὐτοῖς περὶ φρονήσεως, ἔφη· „καὶ γὰρ ὑμᾶς, ὦ πολῖται, ὁρῶ οὐ τοὺς γέροντας τῶν ἵππων δαμάζοντας, ἀλλὰ τοὺς πώλους.“

  [Aristippus] having been rebuked by the populace, that he spent more time talking with youths about wisdom than with them, said: “Because, citizens, I don’t see you taming the old horses, but the young ones.”

 46. Ἄλεξις, ὁ τῶν κωμῳδιῶν ποιητής, ἐπειδή τις αὐτὸν ὄντα πρεσβύτην ἑώρα μόλις πορευόμενον καὶ ἠρώτα· „τί ποιεῖς“; „κατὰ σχολὴν“, φησίν, „ἀποθνήσκω“.

  Alexis, the comic poet, when someone saw him as an old man walking slowly and asked: “What are you doing?”, said: “By slowness, dying.”

 47. Ἀριστείδης ὁ δίκαιος ὀνειδιζόμενός ποτε ἐπὶ πενίᾳ εἶπεν· „ἀλλ’ ἐμοὶ μὲν ἡ πενία οὐδὲν συνιστορεῖ κακόν, σοὶ δὲ ὁ πλοῦτος πολλά“.

  Aristides the Just being reproached when he was in poverty, said: “But my poverty suggests nothing bad, while your wealth suggests much.”

 48. Ὁ αὐτὸς ἀκούσας, ὅτι τὰς εἰκόνας αὐτοῦ κατέβαλον οἱ Ἀθηναῖοι, „ἀλλ’ οὐ τὴν ἀρετήν,“ ἔφη, „δι’ ἣν ἐκείνας ἀνέστησαν“.

  [Aristides], hearing that the Athenians had destroyed the statues of him, said: “But not the virtue they erected them on account of.”

 49. Ἀριστοτέλης ὁ φιλόσοφος ἰδὼν νέον σπουδάζοντα περὶ τὰς θέας, „ὅρα“, εἶπεν, „ὦ νεανίσκε, μὴ σπουδάζων περὶ τὸ θεᾶσθαι ἑτέρους αὐτὸς μηδὲν ἄξιον σχῇς θέας“.

  Aristotle the philosopher, seeing a young man anxious about getting a view, said, “Watch, o young man, lest, while being anxious about viewing others, you yourself have nothing worthy of a view.”

 50. Ὁ αὐτὸς ἔφη τὴν παιδείαν εὐτυχοῦσι μὲν εἶναι κόσμον, ἀτυχοῦσι δὲ καταφύγιον.

  [Aristotle] said that education is an ornament for those faring well, and a refuge for those faring ill.

 51. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, διὰ τί οἱ Βυζάντιοι λάλοι εἰσίν, εἶπεν· „ὅτι ἐπὶ τοῦ στόματος οἰκοῦσιν“.

  When [Aristotle] was asked by someone why the Byzantines are talkative, he said, “Because they live at the mouth.”

 52. Ὁ αὐτὸς Θεοφράστου ποτὲ καὶ Καλλισθένους μελετώντων παρ’ αὐτῷ καὶ τοῦ μὲν εὐροοῦντος ἐν τῷ λέγειν, τοῦ δὲ βραδύτερον γυμναζομένου ᾧ μὲν ἔφησε δεῖν χαλινὸν περιτεθῆναι, ᾧ δὲ προσαχθῆναι μύωπα.

  [Aristotle], once when Theophrastus and Callisthenes were studying at his side and the former was flowing well in speaking and the latter was practicing more slowly, said that the bridle must be placed upon the one, and the gadfly must be applied to the other.

 53. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, τί ἄνθρωπος ἶσον ἔχει θεῷ, εἶπε· „τὸ εὐεργετεῖν“.

  [Aristotle], having been asked by someone how a man is equal to a god, said, “In doing good deeds.”

 54. Ὁ αὐτὸς θεασάμενός τινα ταῖς τοῦ πατρὸς ἀπειλαῖς ἀχθόμενον εἶπε· „μὴ εἰς τοὺς λόγους αὐτοῦ ἀπόβλεπε, μειράκιον, ἀλλ’ εἰς τὰ σπλάγχνα“.

  [Aristotle], seeing someone grieved at the threats of his father, said, “Do not pay heed to his words, young man, but to his heart.”

 55. Ὁ αὐτὸς ἔφη τοὺς ἀπαιδεύτους ἐν τοῖς ζῶσι νεκροὺς περιπατεῖν.

  [Aristotle] said that the uneducated walk about as corpses among the living.

 56. Ὁ αὐτὸς συνηδομένου τινὸς αὐτῷ, ὅτι Ἀλέξανδρον μαθητὴν ἔχει, „ἐκείνῳ“, ἔφη, „συνήδου, ὅτι Ἀριστοτέλην ὑφηγητὴν ἔχει.“

  [Aristotle], when someone was rejoicing with him, because he had Alexander as a student, said, “Rejoice with that man, because he has Aristotle as a teacher.

 57. Ὁ αὐτὸς ἔφη· μεγάλους χρὴ λαμβάνειν μισθοὺς παρὰ μὲν τῶν εὐφυῶν, ὅτι πολλὰ ὠφελοῦνται, παρὰ δὲ τῶν ἀφυῶν, ὅτι πολλὰ πράγματα μανθάνοντες παρέχουσι τοῖς διδάσκουσιν

  [Aristotle] said, “It is necessary to take large payments from the competent because they are helped much and from the incompetent because, in their learning, they provide many troubles to their teachers.”

 58. ῾Ο αὐτὸς ἐρωτηθείς, τί δυσκολώτατόν ἐστιν ἐν βίῳ, εἶπε· „τὸ σιωπᾶν”.

  [Aristotle] having been asked, what is most difficult in life, said: “Keeping silent.”

 59. Ὁ αὐτὸς ἔφη τὰς μὲν ῥίζας τῆς παιδείας εἶναι πικράς, τοὺς δὲ καρποὺς γλυκεῖς.

  [Aristotle] said that the roots of education are bitter but that the fruits are sweet.

 60. Ἀρχίδαμος, ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεύς, θεασάμενος τὸν ἴδιον παῖδα προπετῶς μαχόμενον τοῖς Ἀθηναίοις εἶπεν· „ἢ τῇ δυνάμει πρόσθες ἢ τοῦ θράσους ἄφελε“.

  Archidamos, the king of the Lacedaimonians, seeing his own son fighting the Athenians rashly, said, “Either add to your strength or subtract from your boldness.”

 61. Ἀναξιμένης ἐπὶ ξένης τελευτῶν ἠρωτᾶτο ὑπὸ τῶν φίλων, εἰ βούλοιτο εἰς πατρίδα ἀνακομισθεὶς κηδευθῆναι· ὁ δὲ εἶπεν· „οὐ γὰρ ἐκ παντὸς κλίματος ὁδὸς ἀνέῳγεν εἰς Ἅιδην“;

  When Anaximenes was dying in a foreign land he was asked by his friends, if he wished to be returned to his homeland for burial; but he said: “Does the road out of every place not open onto Hades?”

 62. Αἰσχίνης ὁ ῥήτωρ ἐκπεσὼν τῆς πατρίδος παραγενόμενος εἰς Ῥόδον ἐσοφίστευεν· ἐλθόντος οὖν ποτε τοῦ Δημοσθένους εἰς Ῥόδον καὶ ἀσπασαμένου αὐτὸν καὶ δραχμαῖς χιλίαις τιμήσαντος, δεξάμενος τὰ χρήματα ἐδάκρυσε· τοῦ δὲ παρακαλοῦντος αὐτὸν θαῤῥεῖν, ἴσως καὶ κάθοδον αὐτῷ διὰ τῇς σπουδῆς πέμπειν· „οὐ μέλλω“, ἔφη, „δακρύειν τοιαύτης πατρίδος ἐστερημένος, ἐν ᾗ καὶ οἱ ἐχθρεύοντές εἰσι τοιοῦτοι, ὥστε καὶ βοηθεῖν βούλεσθαι“;

  Aeschines the orator, having been banished from his fatherland, went to Rhodes and was giving lectures. Then, when Demosthenes once came to Rhodes and embraced him and honored him with 1000 drachmas, accepting the money he began to weep. But when this man was encouraging him to be brave, and perhaps to take part in a return from exile for him due to his eagerness, he said, “I do not hesitate to weep when I am deprived of such a fatherland, in which even my enemies are such that they wish to help.”

 63. Ὁ αὐτὸς λέγων ποτὲ δίκην καὶ ἀποκοιμηθέντων τῶν δικαστῶν, „προσέχετε“, εἶπεν, „ἄνδρες δικασταί· οὕτως ὑμῖν γένοιτο ἰδεῖν ἐνύπνιον περὶ τῆς δίκης ἧς λέγω.“

  When [Aeschines] was speaking at a trial and the jurors had fallen asleep, he said: “Pay attention, jurors! Thus it might be possible for you to see in your dreams about the trial I’m discussing.”

 64. Ἀνάξαρχος, ὁ φυσικὸς φιλόσοφος, Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως εἰπόντος αὐτῷ· „κρεμῶ σε“, „ἄλλοις“, ἔφη, „ἀπείλει· ἐμοὶ δὲ οὐδὲν διαφέρει ὑπὲρ γῆς ἢ κατὰ γῆς σήπεσθαι.“

  Anaxarchos, the natural philosopher, when Alexander the king said to him, “I will hang you,” said, “Threaten others. But it makes no difference to me to rot over or under the earth.”

 65. Ἀρκεσίλαος ὁ φιλόσοφος ἐπιπλήσσοντός τινος αὐτῷ, ὅτι οὐ δεῖ τὸν φιλόσοφον ἐρωμένην ἔχειν, μᾶλλον μὲν οὖν ἔφη δεῖν ἔχειν καὶ μὴ ἔχεσθαι ὑπ’ αὐτῆς.

  Arcesilaus the philosopher, when someone was rebuking him that a philosopher should not have a beloved, said that, rather, he should have her, and he should not be had by her.

 66. Ὁ αὐτὸς ἔφη τοὺς συκοφάντας πολιτικοὺς λύκους εἶναι.

  [Arcesilaus] said that sycophants are political wolves.

 67. Ἀλκιδάμας ὁ ῥήτωρ Ὀδύσσειαν εἶπεν εἶναι κάτοπτρον τοῦ ἀνθρωπίνου βίου.

  Alcidamas the rhetorician said that the Odyssey is a mirror of human life.

 68. Ἀγησίλαος ὁ Λακεδαιμόνιος ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, τί ἄν τις ποιῶν γένοιτο πλούσιος, ἔφη· „ἐὰν τὰς ἐπιθυμίας παραιτήσηται“.

  Agesilaus the Lacedaimonian, having been asked by someone by what methods someone could become rich, he said, “If he refuses his emotions.”

 69. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, διὰ τί ἀτείχιστός ἐστιν ἡ Σπάρτη, „μὴ ψεύδου“, ἔφη, „τετείχισται γάρ, οὐ λίθοις, ἀλλὰ ταῖς τῶν <ἐνοικούντων ἀρεταῖς>“.

  [Agesilaus], having been asked by someone why Sparta is unwalled, said, “Do not lie, for it is walled, not with stones, but with the excellence of its inhabitants.”

 70. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθείς, τίνα δεῖ τὸν στρατηγὸν ἔχειν εἶπεν· „πρὸς μὲν τοὺς ἐναντίους τόλμαν, πρὸς δὲ τοὺς ὑποτεταγμένους εὔνοιαν, πρὸς δὲ τοὺς καιροὺς λογισμόν.“

  [Agesilaus], having been asked what a general should possess, said, “Daring against his opponents, good-will towards those placed under him, and a plan for the right moment.”

 71. Ἀντιφῶν ἐρωτηθεὶς τί ἐστι μαντικὴ εἶπεν· „ἀνθρώπου φρονίμου εἰκασμός“.

  Antiphon having been asked by someone what prophecy is, said: “The guess of a human mind.”

 72. Ἀνακρέων λαβὼν τάλαντον χρυσίου παρὰ Πολυκράτους τοῦ τυράννου πάλιν ἀνταπέδωκεν εἰπών· „μισῶ δωρεάν, ἥτις ἀναγκάζει με ἀγρυπνεῖν.“

  Anacreon, having received a gold talent from Polycrates the tyrant, gave it back to him saying: “I hate gifts, or at least those which require me to have sleepless nights.”

 73. Ἀλέξανδρος, ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεύς, <πρός τινα> διαβάλλοντα αὐτῷ Ἀντίπατρον εἶπεν· <παῦσαι ἄνθρωπε· πολλὰ γάρ μοι ἀντὶ πατρὸς Ἀντίπατρος ἐγένετο.>

  Alexander, king of the Macedonians, said <to someone> slandering Antipater to him, <“Stop, sir. For Antipater was like a father to me in many ways.”>

 74. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος τίνι τρόπῳ τὰς τηλικαύτας πράξεις ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ κατειργάσατο εἶπεν· „μηδὲν ἀναβαλλόμενος“.

  [Alexander], being asked by someone how he accomplished such great deeds in a little time, said, “By not delaying.”

 75. Ὁ αὐτὸς πικρότερόν τι αὐτῷ ἐπιτασσούσης Ὀλυμπίαδος τῆς μητρὸς εἶπεν· „βαρύ γε ἐνοίκιον τῆς δεκαμήνου ἀπαιτεῖς“.

  [Alexander], when his mother Olympia was giving him orders rather harshly, said, “You demand a heavy rent for a 10-month period.”

 76. <Ὁ> αὐτὸς ἀξιούμενος ὑπὸ τῶν φίλων τεκνοποιῆσαι εἶπε· „μὴ ἀγωνιᾶτε· καταλείπω γὰρ τέκνα τὰς ἐκ τῶν ἀγώνων πράξεις.“

  [Alexander], being expected by his friends to bear children, said, “Do not be anxious. For I leave behind the accomplishments from my struggles as children.”

 77. Ὁ αὐτὸς παρακαλούμενος ὑπὸ τῶν φίλων νυκτὸς ἐπιθέσθαι τοῖς πολεμίοις εἶπεν· „οὐ βασιλικὸν τὸ κλέψαι τὴν νίκην.“

  [Alexander], being summoned by his friends to attack the enemy at night, said, “It is not kingly to hide one’s victory.”

 78. Ὁ αὐτὸς ἐλθὼν εἰς Ἴλιον καὶ θεασάμενος τὸν Ἀχιλλέως τάφον στὰς εἶπεν· „ὦ Ἀχιλλεῦ· ὡς [οὐ] μέγας ὢν μεγάλου κήρυκος ἔτυχες Ὁμήρου!“ παρόντος δὲ Ἀναξιμένους καὶ εἰπόντος· „καὶ ἡμεῖς σέ, ὦ βασιλεῦ, ἔνδοξον ποιήσομεν“, „ἀλλὰ νὴ τοὺς θεοὺς“, ἔφη, „παρ’ Ὁμήρῳ ἐβουλόμην ἂν εἶναι Θερσίτης ἢ παρὰ σοὶ Ἀχιλλεύς.“

  [Alexander], having come to Ilium and seen the tomb of Achilles, stopped and said, “O Achilles! How you, being great, luckily met a great herald in Homer!” And when Anaximenes was nearby and said, “We also, o king, will make you famous,” he said, “But by the gods, I would wish to be Thersites with Homer, or Achilles with you.”

 79. Ὁ αὐτὸς εἶπεν ἄριστον εἶναι πρὸς κοίτην στρῶμα τὸν πόνον.

  [Alexander] said that toil is the best mattress for sleeping.

 80. Ὁ αὐτὸς Ἀντιπάτρου αὐτῷ πολλάκις κατὰ τῆς μητρὸς Ὀλυμπιάδος γράφοντος ἔφη· „ἀγνοεῖ Ἀντίπατρος, ὅτι μητρὸς ἓν δάκρυον πολλῶν διαβολῶν ἐπιστολὰς δύναται ἀπαλεῖψαι.“

  [Alexander], when Antipater was frequently writing to him against his mother Olympias, said, “Antipater does not know that one tear from my mother can cleanse his letters of many attacks.”

 81. Ὁ αὐτὸς σφαιρίσας μετά τινος νεανίσκου ἐδωρήσατο αὐτῷ τάλαντον· τῶν δὲ φίλων λεγόντων ὅτι „πλέον τοῦ δέοντος ἔδωκας“, „οὐ τοῦτό με δεῖ σκοπεῖν“, ἔφη, „πόσον ἐκεῖνος ἄξιος ἦν λαβεῖν, ἀλλὰ πόσον ἐμὲ παρασχεῖν.“

  [Alexander], playing ball with some young man, gifted him a talent. But when his friends said, “You gave more than was necessary.” he said, “I should not consider how much that man deserved to take but rather how much I deserved to offer.”

 82. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ποῖος βασιλεὺς δοκεῖ ἄριστος εἶναι ἔφη· „ὁ τοὺς φίλους δωρεαῖς συνέχων, τοὺς δὲ ἐχθροὺς διὰ τῶν εὐεργεσιῶν φιλοποιούμενος.“

  [Alexander], being asked what sort of king seemed best, said, “The one who heaps his friends up with gifts and who makes friends out of his enemies through his good deeds.”

 83. Ὁ αὐτὸς ἰδὼν ὁμώνυμον δειλῶς μαχόμενον εἶπεν· „ἔα νεανίσκε, ἢ τὸ ὄνομα ἄλλαξον ἢ τοὺς τρόπους.“

  [Alexander], seeing someone with the same name fighting in a cowardly way, said, “Let it be, young man, either change your name or your habits.”

 84. Ὁ αὐτὸς ἐπεί τις τῶν βαρβάρων ὀχυρὸν τόπον ἔχων ἑαυτὸν παραδέδωκε, καὶ τὸν τόπον καὶ τὰ ἴδια ἀπεκατέστησεν αὐτῷ καὶ πολλῆς ἄλλης χώρας ἔπαρχον ἀποίησεν· ἐρωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν φίλων διὰ τί οὕτως ἐχρήσατο αὐτῷ ἔφη· „ὅτι ἀνδρὶ ἀγαθῷ μᾶλλον ἑαυτὸν ἐπίστευσεν ἢ τόποις ὀχυροῖς.“

  [Alexander], when one of the foreigners with a secure location handed himself over, set aside both the location and his property to him and let him go as the governor of another land. And when he was asked by some of his friends why he treated him thus, he said, “Because he entrusted himself more to a good man than to secure locations.”

 85. Ὁ αὐτὸς εἰπόντος Ἀναξιμένους· „ἐὰν πᾶσι πολλὰ διδῷς, οὐ δυνήσῃ τοῦτο ποιεῖν διὰ παντός“, ἔφη· „οὐδέ γε, ἐὰν παύσωμαι, μόνος πάντ’ ἔχειν δυνήσομαι πολὺν χρόνον.“

  [Alexander], when Anaximenes was saying, “If you give many things to everyone, you won’t be able to do this forever,” said, “Nor will I, at any rate, if I stop, be able to have everything for much time.”

 86. Ὁ αὐτὸς μέλλων εἰς τὴν Ἀσίαν διαβαίνειν πυνθανομένου Φωκίωνος αὐτοῦ, ποίοις χρήμασι πεπιστευκὼς ἐπὶ μέγαν καὶ πλούσιον βασιλέα Δαρεῖον μέλλει στρατεύειν, δείξας τοὺς φίλους εἶπεν· „τούτοις.“

  When [Alexander] was intending to cross over into Asia and Phocion asked him what resources he trusted that he intended to wage war against the great and wealthy king Darius, showing him his friends he said, “These ones.”

 87. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς τίνα μᾶλλον ἀγαπᾷ, Φίλιππον ἢ Ἀριστοτέλην, εἶπεν· „ὁμοίως ἀμφοτέρους· ὁ μὲν γάρ μοι τὸ ζῆν ἐχαρίσατο, ὁ δὲ τὸ καλῶς ζῆν ἐπαίδευσεν.“

  [Alexander], being asked whom he loved more, Philip or Aristotle, said, “Both equally. For the one delighted me with life, and the other taught me to live well.”

 88. Ὁ αὐτὸς Ἰολάου οἰνοχοοῦντος αὐτῷ [καὶ] φιάλην χρυσῆν ἀπολέσαντος καὶ δυσφοροῦντος εἶπεν· „ὅπου ἂν ᾖ, ἡμετέρα ἐστίν.“

  [Alexander], when Iolaus lost a golden bowl while he was his wine-pourer and took it badly, said, “Wherever it is, it is ours.”

 89. Ὁ αὐτὸς ὡς ἐν παρατάξει τινὶ Πισίδας ζωγρήσαντος τρισχιλίους ἠξίουν οἱ Μακεδόνες ἀποκτεῖναι πάντας διὰ τὸ πολλὰ κακὰ πεπονθέναι ὑπ’ αὐτῶν πολλάκις, „οὐ ποιήσω τοῦτο“, ἔφη· „οὐ γὰρ βούλομαι δήμιος ἀντὶ βασιλέως κεκλῆσθαι“.

  [Alexander], when, after capturing alive 3000 Pisidians in a battle, the Macedonians resolved to kill them all, since they had suffered so many evils from them frequently, said, “I will not do this, for I do not wish to be called executioner instead of king.”

 90. Ὁ αὐτὸς παρακαλούμενος ὑπὸ τῶν φίλων συνάγειν χρήματα εἶπεν· „οὐδὲν ὤνησεν οὐδὲ Κροῖσον.“

  [Alexander], being summoned by his friends to sum up his wealth, said, “In no way did that benefit Croesus at all.”

 91. Ὁ αὐτὸς θεασάμενος Διογένην τὸν κυνικὸν φιλόσοφον καὶ θαυμάσας εἶπέ τινι τῶν γνωρίμων· „ὡς ἡδέως ἂν ἐγενόμην Διογένης, εἰ μὴ ἐγεγόνειν Ἀλέξανδρος!“

  [Alexander], seeing Diogenes the Cynic philosopher and marveling, said to one of his acquaintains, “How pleasantly would I have been born Diogenes had I not been born Alexander!”

 92. Ὁ αὐτὸς παραινοῦντος αὐτῷ Φιλίππου τοῦ πατρὸς Ὀλύμπια ἀγωνίσασθαι εἶπε· „τὸ μὲν νικᾶν τὸν ἀγῶνα τοῦτον οὐ βασιλικόν, τὸ δὲ ἡττᾶσθαι αἰσχρόν.“

  [Alexander], when Philip was father was advising him to compete in the Olympic games, said, “To win at this contest is not kingly, and to be defeated is shameful.”

 93. Ὁ αὐτὸς λοιδορούμενος ὑπὸ κακοῦ τραγῳδοῦ „νεανίσκε“, εἶπεν, „οὐδὲν θαυμαστὸν ποιεῖς· σὺ γὰρ καὶ τὸν Αἴαντα καὶ τὸν Ἀχιλλέα λοιδορεῖς.“

  [Alexander], being mocked by a wicked actor of tragedy, said, “Young man, you are doing nothing marvelous. For you also mock both Ajax and Achilles.”

 94. Ὁ αὐτὸς παραινούντων αὐτῷ τῶν φίλων στρατεύειν ἐπὶ τὰς Ἀμαζόνας εἶπε· „τὸ μὲν νικῆσαι γυναῖκας οὐκ ἔνδοξον τὸ δὲ νικηθῆναι ὑπ’ αὐτῶν ἄδοξον.“

  [Alexander], when his friends were advising him to make war against the Amazons, said, “To conquer women is not noteworthy, and to be defeated by them is disreputable.”

 95. Ὁ αὐτὸς ἰδών τινα ἐν γήρᾳ βάπτοντα τὰς τρίχας εἶπεν· „μὴ τὰς τρίχας βάπτε, ἀλλὰ τὰ γόνατα.“

  [Alexander], seeing someone in old age dipping their hair in water, said, “Don’t dip your hair but your knees.”

 96. Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς πληρώσας ποτὲ ὀστέων πίνακα ἔπεμψεν Διογένει τῷ Κυνικῷ· ὁ δὲ λαβὼν εἶπε· „κυνικὸν μὲν τὸ βρῶμα, οὐ βασιλικὸν δὲ τὸ δῶρον.“

  Alexander the king, having once filled up a trencher with bones, sent it to Diogenes the Cynic. And he, taking it, said, “The food is for the dogs, but the gift is not kingly.”

 97. Ὁ αὐτὸς ἰδὼν Διογένην κοιμώμενον ἐν πίθῳ εἶπε· „πίθε μεστὲ φρενῶν“, ὁ δὲ φιλόσοφος ἀποστὰς εἶπεν· „ὦ βασιλεῦ μέγιστε, θέλω τύχης σταλαγμὸν ἢ φρενῶν πίθον, ἧς μὴ παρούσης δυστυχοῦσιν αἱ φρένες.“

  [Alexander], seeing Diogenes lying in a jug, said, “Jug full of wits,” and the philosopher, withdrawing from him, said, “O greatest king, I wish for a drop of fortune rather than a jug of wits, since with the fortune being gone, my wits fare ill.”

 98. Τῷ αὐτῷ ἐξιόντι ἐπὶ πόλεμον Ἀριστοτέλης ἔφη· „περίμεινον τὸ τέλειον τῆς ἡλικίας καὶ τότε πολέμει.“ ὁ δὲ ἔφη· „φοβοῦμαι, μὴ περιμένων τὸ τέλειον τῆς ἡλικίας τὴν τῆς νεότητος τόλμαν ἀπολέσω·“

  When [Alexander] was going off to war, Aristotle said, “Wait for the end of the prime of life and then wage war.” But he said, “I am afraid that if I wait for the end of the prime of life I will lose the daring of youth.”

 99. Ὁ αὐτὸς ἰδὼν Δαρεῖον πεσόντα καὶ τὸ σῶμα γυμνωθέντα ἄρας τὴν ἑαυτοῦ χλαμύδα ἐπέθηκεν αὐτῷ εἰπών· „ἄνδρες φίλοι, οὐ τὸν νεκρὸν καλύπτω, ἀλλὰ τὴν τύχην περιστέλλω.“

  [Alexander], seeing Darius fallen and lifting his naked body, placed his own mantle upon him, saying, “Dear men, I do not cover up a corpse, but rather I wrap up his fate.”

 100. Ὁ αὐτὸς εἰς Ἰλλυρίους παραγενόμενος ἐν τῷ τοῦ Διὸς ἱερῷ κατιδὼν <γυναῖκα> κάλλει διαφέρουσαν <ἐκπλαγεὶς> αὐτῆς τὴν εὐμορφίαν πολὺν χρόνον ἐθεᾶτο· τοῦ δὲ Ἡφαιστίωνος εἰπόντος, <ὅτι> εἰκότως <ἂν> παραλάβοι τὴν προῃρημένην ἔφη· „καὶ πῶς οὐ δεινόν, εἰ ἄλλων ἀκρασίας κολάζειν βουλόμενοι δουλεύοντες ἀκρασίαις ὑπὸ τῶν ἐκτὸς ἀνθρώπων φωραθῶμεν;“

  [Alexander], having come to the Illyrians and seeing in the temple of Zeus <a woman> outstanding in beauty, <amazed> at her beauty he watched her for a long time. And when Hephaistion said <that> he could reasonably take the preferred woman as his own, he said, “And how is this not dreadful, if, when we want to chastise other men’s lack of control, we are detected by foreign men being slaves to our own lack of control?”

 101. Ὁ αὐτὸς „ἐν τίνι μάλιστα ἀπολέλαυκας τῆς δυναστείας;“ ἐρωτηθεὶς ἔφη· „ἐν τῷ μηδενὸς εἰς εὐεργεσίαν ἡττᾶσθαι.“

  [Alexander], being asked, “In what way do you most enjoy your dominion?” said, “In being conquered by no one in doing good deeds.”

 102. Ὁ αὐτὸς παράγγελμα ἔλαβεν ὅτι „ἐὰν δύνῃ ὁδεῦσαι, μὴ πλεύσῃς· καθ’ ἑκάστην ἡμέραν διατίθου· γυναικὶ ἀπόῤῥητα μὴ θαῤῥήσῃς· καὶ ἐὰν ὀργισθῇς κατά τινος, μὴ ποιήσῃς εἰς αὐτὸν <ἐξέλευσιν>, πρὶν <ἂν> ἀπαγγείλῃς <τὰ κδ στοιχεῖα τοῦ ἀλφαβήτου>“.

  [Alexander] took an instruction that said, “If you can travel by land, do not sail. Settle yourself every day. Do not trust a woman with secret things. And if you become angry at someone, do not make a <decision> against him before you relate <the 24 letters of the alphabet>.

 103. Ὁ αὐτὸς πρεσβευτὴν μέλλων πέμπειν εἰς Πέρσας ἔφη εὐλαβεῖσθαι, μὴ ἀλογηθῇ· τοῦ δὲ εἰπόντος· „καλὸν ἔχοιμι ὑπεραποθνήσκειν σοῦ, βασιλεῦ“ εἶπε· „κἀμοὶ τὸ φείδεσθαι τῶν τοιούτων φίλων.“

  [Alexander], being about to send an ambassador to the Persians, told him to take care not to be heedless. And when he said, “I would consider it a good thing to die on your behalf, king.” he said, “And I would consider it good to spare such friends.”

 104. Ὁ αὐτὸς αἰτήσαντος αὐτὸν Διογένους δραχμὴν ἔφη· „οὐ βασιλικὸν τὸ δῶρον·“ τοῦ δὲ εἰπόντος· „καὶ δὸς τάλαντον“ εἶπεν· „ἀλλ’ οὐ κυνικὸν τὸ αἴτημα.“

  [Alexander], when Diogenes asked him for a drachma, said, “The gift is not kingly.” But when he said, “Then give a talent,” he said, “But the request is not Cynic.”

 105. Ὁ αὐτὸς συμβουλευόντων αὐτῷ πολλῶν καταδουλώσασθαι τὴν Ἑλλάδα „βούλομαι“, ἔφη, „ἐπὶ πολὺν χρόνον χρηστὸς κληθῆναι ἢ δεσπότης ἐπ’ ὀλίγον“.

  [Alexander], when many people were counseling him to enslave Greece, said, “I wish to be called good for a long time rather than a master for a short time.”

 106. Ἀνταγόρας ὁ ποιητὴς ἀκρόασιν παρέχων ἐν Θήβαις καὶ μηδεμιᾶς τυγχάνων τιμῆς εἶπεν· „ὦ ἄνδρες Θηβαῖοι· ἥμαρτεν Ὀδυσσεὺς ἐμφράξας τῶν ἑταίρων τὰς ἀκοάς, ὅτε τὰς Σειρῆνας παρέπλει· ἔδει γὰρ αὐτὸν ὑμᾶς ναύτας μισθώσασθαι.“

  Antagoras the poet giving a recitation in Thebes and flopping with the audience, said: “Theban citizens! Odysseus erred in plugging his companions’ ears, when they were sailing by the Sirens: he should’ve just hired you as sailors instead.”

 107. Ἀντίγονος ὁ βασιλεὺς ᾔτει τὸ θεῖον εὐχόμενος φυλάττειν αὐτὸν ἀπὸ τῶν δοκούντων εἶναι φίλων· πυθομένου δέ τινος διὰ ποίαν αἰτίαν τοιαύτην εὐχὴν ποιεῖται, „ὅτι“, ἔφη, „τοὺς ἐχθροὺς ἐγὼ φυλάξομαι.“

  Antigonus the king was praying to the god to ask them to protect him from those seeming to be friends; when someone asked him why he needed to make this sort of request, he said: “Because I can protect myself against enemies.”

 108. Ἄμασις, ὁ τῶν Αἰγυπτίων βασιλεύς, φίλῳ ἀποβαλόντι υἱὸν γράφων παραμυθητικῶς εἶπεν· „εἰ, ὅτε μηδέπω ἦν, οὐκ ἐλυποῦ, μηδὲ νῦν, ὅτε οὐκ ἔστι, λυπηθῇς“.

  Amasis, king of Egypt, in a letter of consolation to a friend who had lost his son, said: “If, when he did not yet exist, you did not grieve, neither now, when he is no longer, should you grieve.”

 109. Ἀνταγόρας ὁ Ῥόδιος ἐποποιὸς ἐν Θήβαις ἀναγινώσκων τὸ τῆς Θηβαΐδος σύγγραμμα, ὡς οὐδεὶς ἐπεσημαίνετο, εἱλήσας τὸ βιβλίον εἶπεν· „δικαίως καλεῖσθε Βοιωτοί· βοῶν γὰρ ὦτα ἔχετε.“

  Antagoras the epic poet of Rhodes, reading his work the Thebaid in Thebes, when no one applauded, rolling up the scroll, said, “Justly are you called Boiotians. For you have the ears of bovines.”

 110. Ὁ αὐτὸς εἰς τὸ Τριχώνιον τῆς Αἰτωλίας ἐπιὼν, ἐπεὶ ἀναγινώσκοντος αὐτοῦ οὐδεὶς ἐπεσήμαινε, „δεόντως“, εἶπεν, „ἄνδρες, καὶ σφόδρα οἰκείως ὑμῖν ἐπίκειται τὸ τῆς πόλεως ὄνομα· παρὰ τρίχα <γὰρ> ὄνοι γεγόνατε.“

  [Antagoras], journeying into Trichonion of Aitolia, when no one applauded while he was reading, said, “Fittingly, men, and very reasonably is the name of this city applied to you. For you are within a hair of becoming asses.”

 111. Ὁ αὐτὸς ἔφη· „αἱρετώτερόν ἐστιν ἐν ἐρημίᾳ λέγειν ἢ <ἐν> ἀκροαταῖς μὴ ἐπισημαινομένοις· ἐκεῖ μὲν γὰρ ἠχὼ τὴν ἀντιφώνησιν ἐρανίζει· ἐν δὲ τούτοις καὶ τὴν ὑπὸ τῆς φύσεως δεδομένην φωνὴν ἀπόλλυσθαι συμβαίνει.“

  [Antagoras] said, “It is preferable to read in a desert than <among> listeners when they do not applaud. For, there, the echo collects the answer. But among these men, it happens that even the voice given by nature is lost.”

 112. Ὁ αὐτὸς καταδικάζειν τινὸς θανατικὴν ψῆφον μέλλων ἐδάκρυσεν· εἰπόντος δέ τινος· „τί παθὼν αὑτὸς καταδικάζεις καὶ κλαίεις“; εἶπεν· „ὅτι ἀναγκαῖόν ἐστι τῇ μὲν φύσει τὸ συμπαθὲς ἀποδοῦναι, τῷ δὲ νόμῳ τὴν ψῆφον.“

  [Antagoras], being about to charge someone with a vote of death, began to weep. And when someone said, “What have you suffered that you yourself give the charge and weep?” he said, “Because it is necessary to give sympathy because of nature, but to give the vote because of the law.”

 113. Ὁ αὐτὸς αἰσχρὸς ὢν τὴν ὄψιν γενομένων αὐτῷ παιδίων ὁμοίων εἶπεν· „ἔχω γυναῖκα λίαν σώφρονα.“

  [Antagoras], being ugly, when children were born to him who looked like him, said, “I have a wife who is very chaste.”

 114. Ἀναξαγόρας ἐρωτηθεὶς εἰς τί γεγένηται ἔφη· „εἰς τὸ τὰ τῆς φύσεως ἔργα θεωρῆσαι“· πρὸς δὲ τὸν εἰπόντα· „ἐστερήθης Ἀθηναίων“ „οὐ μὲν οὖν“, ἔφη, „ἀλλ’ ἐκεῖνοι ἐμοῦ.“

  Anaxagoras, having been asked for what reason he had been born, said, “To examine the works of nature.” And to someone saying, “You were deprived of the Athenians.” he said, “No, but rather they were deprived of me.”

 115. Ὁ αὐτὸς πρὸς τὸν δυσφοροῦντα, ὅτι ἐπὶ ξένης ἐτελεύτα, „πανταχόθεν“, ἔφη, „ὁμοία ἐστὶν ἡ εἰς Ἅιδου κάθοδος.“

  [Anaxagoras] said to someone bearing it ill that he was dying in a foreign land, “Everywhere the road to Hades is the same.”

 116. Ὁ αὐτὸς εἰπόντος τινὸς ὅτι „κατεψηφίσαντό σου Ἀθηναῖοι θάνατον“ ἔφη· „πάλαι καὶ ἐκείνων καὶ ἐμοῦ ἡ φύσις τοῦτον κατεψηφίσατο“.

  [Anaxagoras], when someone said, “The Athenians condemned you to death” said, “A long time ago nature condemned both those men and me to this.”

 117. Ἀναξαγόρας ἀπαγγείλαντός τινος, ὅτι τεθνήκασιν αὐτοῦ οἱ παῖδες, ἔφη θνητοὺς γεννῆσαι.

  Anaxagoras on receiving the message, that his children had died, said that he had fathered mortals.

 118. Ἀρίμνηστος, ὁ Πυθαγόρου υἱός, ἐρωτηθεὶς τί μέγιστον ἀνθρώπῳ ἀγαθὸν ἔφη· „τὸ καλῶς ἀποθανεῖν.“

  Arimnestus, the son of Pythagoras, having been asked what the greatest good for a mortal is, said: “To die well.”

 119. Ἀλκιβιάδης, ὡς αὐτόν τις ἐλοιδόρει φαῦλος ὤν, εἶπεν· „οὐδ’ οἰμώζειν σοι λέγω ὡς οὐδὲ τούτου ἀξίῳ ὄντι.“

  Alcibiades, when he was being rebuked by someone who was themselves worthless, said: “I won’t tell you to wail, since you’re not even worthy of that.”

 120. Ἀρίστων ὁ φιλόσοφος τοὺς πλουσίους καὶ φειδωλοὺς ὁμοίους ἔφησεν εἶναι τοῖς ἡμιόνοις, οἵτινες χρυσὸν καὶ ἄργυρον φέροντες χόρτον ἐσθίουσιν.

  Ariston the philosopher said that the wealthy and stingy are like mules, who, while carrying gold and silver, eat hay.

 121. Ὁ αὐτὸς πολυκέφαλον θηρίον εἶπεν πάντα δῆμον.

  [Ariston] said that every assembly is a many-headed beast.

 122. Ὁ αὐτὸς τοὺς τὰ γραπτὰ λέγοντας ὁμοίους ἔφησεν εἶναι τοῖς λεοντοχάσμασι [τοῖς ἐπὶ τῶν κεράμων]· ἐκεῖνα μὲν γάρ, ἕως [μὲν] ἂν βρέχῃ, ῥεῖ· [ὅταν δὲ παύσηται, κέχηνεν· οὗτοί τε, ἕως ἂν ἔχωσι γραπτὰ λέγειν, εὐρόως φέρονται· ὅταν δὲ ἐπιλείπῃ, χάσκουσιν.]

  [Ariston] said that people reading written documents are like lion’s head spouts [on tiled roofs]. For those flow as long as it is wet. [But whenever it stops, they gape. And these men, as long as they have written things to read, are carried along fluently. But whenever it runs out, they gape.]

 123. Ὁ αὐτὸς παρεκελεύετο τοὺς τῶν ὑγιαινόντων πόνους ἀναδέχεσθαι, ἵνα μὴ τοὺς τῶν νοσούντων ὑπομένωμεν.

  [Ariston] prescribed accepting the labors of the healthy, so that we would not wait for those of the sick.

 124. Αἴσωπος ὁ λογοποιὸς ἀγόμενος ὑπὸ τοῦ δεσπότου εἰς μυλῶνα ἠρώτα· „τί με ἄγεις;“ ὁ δὲ εἶπεν· „ἵνα χρήσιμος γένῃ“· „τί οὖν“, φησίν, „οὐχὶ καὶ τοὺς υἱούς σου ὧδε ἄγεις;“

  Aesop the writer of fables, being led by his master to the mill-house, asked, “Why are you leading me?” And he said, “So that you may become useful.” He says, “So why do you not also lead your sons this way?”

 125. Ὁ αὐτὸς ἐρωτώμενος ὑπό τινος διὰ τί τὰ αὐτομάτως ἐκ γῆς φυόμενα ταχεῖαν τὴν αὔξησιν ἔχει, τὰ δὲ σπειρόμενα καὶ φυτευόμενα βραδέως αὔξεται εἶπεν· „ὅτι <ἡ γῆ> τῶν μὲν μήτηρ ἐστί, τῶν δὲ μητρυιά.“

  [Aesop], being asked by someone why the things that sprout of their own accord from the earth have a quick growth, but the things that are sown and planted grow slowly, said, “Because <the earth> is the mother of some things and the step-mother of others.”

 126. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος τί τῶν ζῴων ἐστὶ σοφώτατον εἶπεν· „τῶν μὲν χρησίμων μέλισσα, τῶν δὲ ἀχρήστων ἀράχνης.“

  [Aesop], having been asked by someone what animal is the wisest, said, “Of the useful ones, the bee, and of the useless ones, the spider.”

 127. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς πότε τοῖς ἀνθρώποις ἔσται κακῶς εἶπεν· „ὅταν πάντες πάντα ποιῶσιν“.

  [Aesop], having been asked when it will be bad for mortals, said, “When everyone does everything.”

 128. Ὁ αὐτὸς ἐρωτώμενος ὑπό τινος πῶς ἂν μεγίστη ταραχὴ γένοιτο ἐν ἀνθρώποις ἔφη· „εἰ οἱ τετελευτηκότες ἀναστάντες ἀπαιτοῖεν τὰ ἴδια.“

  [Aesop], being asked by someone how a great disturbance could happen among mortals, said, “If the dead, rising up, should ask for their belongings.”

 129. Ἀπελλῆς ὁ ζωγράφος ἐρωτηθεὶς διὰ τί τὴν Τύχην καθημένην ἔγραψεν εἶπεν· „ὅτι οὐχ ἕστηκεν.“

  Apelles the painter having been asked why he’d painted Tyche sitting, said: “Since she never stood still.”

 130. Ἀνάχαρσις ἐρωτηθεὶς πότεροι πλείους εἰσίν, οἱ ζῶντες ἢ οἱ νεκροί, ἔφη· „τοὺς οὖν πλέοντας ποῦ τίθης;“

  Anacharsis having been asked which were more plentiful, the living or the dead, said: “So where are you putting those in the sea?”

 131. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς τί ἐστιν ἐν ἀνθρώποις ἀγαθόν τε καὶ φαῦλον ἔφη· „γλῶσσα“.

  [Anacharsis] having been asked what is both good and bad in humanity, said: “Speech.”

 132. Ὁ αὐτὸς κρεῖττον ἔφη εἶναι ἕνα φίλον ἔχειν πολλοῦ ἄξιον ἢ πολλοὺς μηδενὸς ἀξίους.

  [Anacharsis] said it was better to have one friend of great worth than to have many of no worth.

 133. Ὁ αὐτὸς ὑπὸ μειρακίου παρὰ πότον ὑβρισθεὶς ἔφη· „μειράκιον· ἐὰν νέος ὢν τὸν οἶνον μὴ φέρῃς, γέρων γενόμενος τὸ ὕδωρ οἴσεις.“

  [Anacharsis] having been insulted by a drunken youth said: “Whippersnapper! If you can’t hold your wine when you’re young, when you’re old you’ll carry water.”

 134. Ὁ αὐτὸς ἔφασκε μὴ ἐκ τῶν λόγων τὰ πράγματα, ἀλλ’ ἐκ τῶν πραγμάτων τοὺς λόγους κρατεῖν· οὐ γὰρ ἕνεκεν τῶν λόγων τὰ πράγματα συντελεῖσθαι, ἀλλ’ ἐκ τῶν πραγμάτων τοὺς λόγους.

  [Anacharsis] said not to control things by words, but to control words by things; for the things are not put together by the words, but the words to fit the things.

 135. Ὁ αὐτὸς ἔλεγεν· „ὅταν ἐπαινῶσί με πολλοί, τότε νομίζω μηδενὸς ἄξιος εἶναι· ὅταν δὲ ὀλίγοι, σπουδαῖος ἄνθρωπος.“

  [Anacharsis] said: “Whenever many are praising me, I consider myself nobody worthy; but whenever few are, an important person.”

 136. Ὁ αὐτὸς ἐπῄνει τὸν γλώσσης καὶ κοιλίας καὶ αἰδοίων κρατοῦντα καὶ μάλιστα γλώσσης· ὅπερ δὴ καὶ ἐν τῷ ὑπνοῦν ἐδείκνυεν· ἑστιαθεὶς γάρ ποτε παρὰ Σόλωνι καὶ καθεύδων ὤφθη τὴν δεξιὰν χεῖρα ἔχων ἐπὶ τοῦ στόματος, τὴν δὲ ἀριστερὰν ἐπὶ τῶν ὑπὸ γαστέρα, ταύτῃ δηλῶν, ὡς πολλῷ μεῖζόν ἐστι γλώσσης κρατεῖν ἢ τῶν ὑπὸ γαστέρα.

  [Anacharsis] used to praise those who had control of their tongue and belly and privates, and most of all the tongue; indeed he even proved this in his sleep; for he came to stay with Solon and he was seen sleeping holding his right hand over his mouth, and his left over his genitals, showing by this, how much more important it is to control the tongue than the genitals.

 137. Ἀριστοτέλης ἐρωτηθεὶς τί ἐστι φίλος ἔφη· „μία ψυχὴ ἐν δυσὶ σώμασιν οἰκοῦσα.“

  Aristotle, having been asked what a “friend” is, said, “One soul dwelling in two bodies.”

 138. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς τί τάχιστα γηράσκει εἶπε· „χάρις“.

  [Aristotle], having been asked what grows old fastest, said, “A favor.”

 139. Ὁ αὐτὸς ἐπεκούρησέ ποτέ τινι αἰτήσαντι αὐτόν, καί τις πρὸς αὐτὸν εἶπεν, ὡς πονηρὸς εἴη ὁ ἄνθρωπος, „ἀλλ’ οὐ τῷ ἀνθρώπῳ ἔδωκα“, φησίν, „ἀλλὰ τῷ ἀνθρωπίνῳ“.

  [Aristotle] once helped someone who asked him for it, and someone said to him that the man was dishonorable. He said, “But I did not give it to a human, but to his humanity.

 140. Ὁ αὐτὸς θεασάμενος νεανίσκον κατωφρυωμένον, μηδὲν δὲ ἐπιστάμενον, „νεανίσκε“, ἔφη, „οἷος μὲν δοκεῖς σεαυτῷ εἶναι, ἐγὼ γενοίμην· οἷος δὲ τῇ ἀληθείᾳ ὑπάρχεις, τοιοῦτοί μου οἱ ἐχθροὶ γένοιντο.“

  [Aristotle], seeing a young man being arrogant but knowing nothing, said, “Young man, I wish I were the sort of man you think yourself to be. But what sort of person you are in truth, may my enemies be such people.”

 141. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς διὰ τί τοῖς καλοῖς ἥδιστα διαλέγεται ἔφη· „τυφλοῦ τὸ ἐρώτημα“.

  [Aristotle], having been asked why he gladly discusses what is good, said, “A blind person’s question.”

 142. Ὁ αὐτὸς τὰς εὐειδεῖς ἑταιρίδας ἔλεγε θανάσιμον μελίκρατον εἶναι.

  [Aristotle] called pretty female companions a fatal cocktail.

 143. Ὁ αὐτὸς ἔφησεν ὅμοιον εἶναι τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον σικύῳ· ἑκατέρωθεν γὰρ αὐτοῦ τὰ ἄκρα πικρὰ τυγχάνουσιν.

  [Aristotle] said that the life of mortals is like a cucumber. For at either end of it, the tips are found to be bitter.

 144. Ἀριστοτέλης θεασάμενος μειράκιον ὡραϊζόμενον „οὐκ αἰσχύνῃ“, ἔφη, „ὅτι τῆς φύσεως ἄνδρα σε ποιησάσης ἑαυτὸν τεθήλυκας“;

  [Aristotle], seeing a young man adorning himself, said, “Are you not ashamed that, when nature made you a man, you have feminized yourself?”

 145. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς τί ἰσχυρότερόν ἐστιν ἀνδριάντος εἶπεν· „ἄνθρωπος ἀναίσθητος“.

  [Aristotle], having been asked what is harder than a statue, said “An unfeeling man.”

 146. Ἀριστοτέλης εἶπε τοὺς ἀπαιδεύτους μόνῃ τῇ μορφῇ τῶν θηρίων διαφέρειν.

  [Aristotle] said that the uneducated differ from beasts in shape alone.

 147. Βίας ὁ σοφὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος τί ἂν εἴη [πρᾶγμα] ἄφοβον εἶπεν· „<ὀρθὴ> συνείδησις“.

  Bias the sage, having been asked by someone what is without fear, said, “A proper conscience.”

 148. Ὁ αὐτὸς συμπλέων ποτὲ πονηροῖς καὶ διὰ τὸ χειμάζεσθαι τοὺς θεοὺς ἐπικαλουμένων αὐτῶν „μηδαμῶς“, εἶπεν, „ὦ ἄνδρες, ἀλλὰ πειραθῶμεν αὐτοὺς λαθεῖν, μὴ αἴσθωνται ὑμᾶς ἐνθάδε πλέοντας“.

  [Bias], sailing at one time with wicked men, when they were calling upon the gods due to it storming, said, “Don’t do that, o men, but let us try to escape their notice, lest they perceive you all sailing here.”

 149. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπὸ ἀνθρώπου ἀσεβοῦς τί ἐστιν εὐσέβεια „σίγα“, ἔφη· τοῦ δὲ τὴν αἰτίαν τῆς σιγῆς πυθομένου „σιώπα“, ἔφη, „ὅτι περὶ τῶν οὐδέν σοι προσηκόντων πυνθάνῃ“.

  [Bias], having been asked by an impious person what piety is, said “Be silent.” And when he asked the reason for the silence, he said, “Be silent because you inquire about things that do not concern you at all.”

 150. Ὁ αὐτὸς χαλεπώτερον εἶπεν εἶναι φίλους διαφερομένους διαιτῆσαι ἤπερ ἐχθρούς· τῶν μὲν γὰρ φίλων τὸν ἡττώμενον ἐχθρὸν γίνεσθαι, τῶν δὲ ἐχθρῶν τὸν νικήσαντα φίλον.

  [Bias] said that it is more difficult to aritrate quarreling friends than enemies. For the losing friend becomes an enemy, but the victorious enemy becomes a friend.

 151. Ὁ αὐτὸς εἰπόντος αὐτῷ τινος· „καὶ λαλεῖς σὺ ἀπὸ τοιούτων γονέων γεγονώς“; „ἀπ’ ἐμοῦ με“, εἶπεν, „ἀρίθμει“.

  [Bias], when someone said to him, “You do indeed babble, having been born from such parents,” said, “Reckon me from myself.”

 152. Ὁ αὐτὸς ἀηδοῦς τινος ἐν συμποσίῳ διαφερομένου πρὸς αὐτὸν καὶ λέγοντος· „ἀναστῶ σοι“ εἶπεν· „ἀπέλθω σοί“.

  [Bias], when some unpleasant man was quarreling with him in the symposium and saying, “I shall stand up and fight you,” said, “I shall go away from you.”

 153. Βίας ἔλεγεν ἀτυχῆ εἶναι τὸν εὐτυχίαν μὴ φέροντα καὶ νόσον ψυχῆς τὸ τῶν ἀδυνάτων ἐρᾶν.

  [Bias] said that the person not enduring good fortune is unfortunate and that to desire impossible things is a sickness of the mind.

 154. Βίας ἐρωτηθεὶς τί δυσχερὲς „τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον“, ἔφη, „μεταβολὴν εὐγενῶς ὑπενεγκεῖν“.

  [Bias], having been asked what is difficult, said, “To bear nobly a change for the worse.”

 155. Βίας ἐρωτηθεὶς τί γλυκὺ ἀνθρώποις „ἐλπὶς“ ἔφη.

  [Bias], having been asked what is sweet for mortals, said, “Hope.”

 156. Βίων ἐρωτηθείς· „πότε χρὴ ἀριστᾶν;“ ἔφη· „τοὺς μὲν πλουσίους, ὅταν θέλωσι, τοὺς δὲ πένητας, ὅταν ἔχωσιν“.

  Bion, having been asked, “When should one dine?” said, “The wealthy, whenever they wish, and the poor, whenever they can.”

 157. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος διὰ τί αὐτὸν οὐκ ὠφελεῖ τὰ ὑπ’ αὐτοῦ λεγόμενα „οὐδὲ γὰρ αἱ πυξίδες“, εἶπεν, „αἱ τὰ χρηστότατα φάρμακα ἔχουσαι, ἀφ’ ἑαυτῶν ὠφελοῦνται.“

  [Bion], having been asked why the things said by him do not benefit him, said, “For the boxes that contain the most useful medicines draw no benefit from themselves.”

 158. Ὁ αὐτὸς ἰδών τινα φθονερὸν σφόδρα συγκεχυμένον „ἀδύνατον“, εἶπεν, „εἰ μὴ τούτῳ μέγα κακὸν γέγονεν ἢ ἄλλῳ <μέγα> ἀγαθόν“.

  [Bion], seeing an envious man very disturbed, said, “Impossible, unless a great evil has happened to him, or a <great> good to someone else.

 159. Ὁ αὐτὸς ζητήσεως γενομένης παρὰ πάντων ἰδὼν νεανίσκον σιγῶντα εἶπεν· „εἰ μὲν πεπαιδευμένος σιωπᾷς, ἀπαίδευτος εἶ· εἰ δὲ ἀπαίδευτος ὤν, πεπαίδευσαι“.

  [Bion], when a discussion was happening for everyone, seeing a young man being silent, said, “If you are silent after being educated, you are uneducated. But if you do it when uneducated, then you have been educated.”

 160. Βίων ἔλεγε δύο διδασκαλίας θανάτου εἶναι, τόν τε πρὸ τοῦ γενέσθαι χρόνον καὶ τὸν ὕπνον.

  Bion said that there are two rehearsals for death: the time before being born and sleep.

 161. Βίων ὁ Περιπατητικὸς „τὰ χρήματα“, ἔφη, „τοῖς πλουσίοις ἡ τύχη οὐ δεδώρηκεν, ἀλλὰ δεδάνεικεν“.

  Bion the Peripatetic said, “Fate has not gifted the wealthy with money, but rather it has lent it.”

 162. Ὁ αὐτὸς τὴν μὲν φρόνησιν ἔφη παντοπώλιον εἶναι τῶν ἀγαθῶν, τὴν δὲ σωφροσύνην στρατουργίαν.

  [Bion] said that judgment is a market of good things, but that moderation is levying an army.

 163. Ὁ αὐτὸς ἔφη τὸ γῆρας λείψανον εἶναι τοῦ βίου.

  [Bion] said that old age is the remnant of life.

 164. Γλύκων ὁ φιλόσοφος τὴν παιδείαν ἔλεγεν ἱερὸν ἄσυλον εἶναι.

  Glycon the philosopher said that education is an inviolate temple.

 165. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς τί λυπεῖ τοὺς ἀγαθοὺς εἶπε· „πονηρὸς εὐτυχῶν“.

  [Glycon], having been asked what pains good men, said, “A wicked man faring well.”

 166. Γοργίας ὁ ῥήτωρ ἔλεγε τοὺς φιλοσοφίας μὲν ἀμελοῦντας, περὶ δὲ τὰ ἐγκύκλια μαθήματα γινομένους ὁμοίους εἶναι τοῖς μνηστῆρσιν, οἳ Πηνελόπην θέλοντες ταῖς θεραπαίναις αὐτῆς ἐμίγνυντο.

  Gorgias the orator said that those who are negligent in philosophy but are involved in more general studies are like the suitors who, wishing for Penelope, slept with her attendants.

 167. Γοργίας τοὺς ῥήτορας ἔφη ὁμοίους εἷναι τοῖς βατράχοις· τοὺς μὲν γὰρ ἐν ὕδατι κελαδεῖν, τοὺς δὲ πρὸς κλεψύδραν.

  [Gorgias] said that orators are like frogs. The ones croak in the water, the others according to the water-clock.

 168. Διογένης θεασάμενος μικρὰν πόλιν μεγάλας πύλας ἔχουσαν ἔφη· „κλείσατε τὰς πύλας, μὴ ἡ πόλις ἐξέλθῃ“.

  Diogenes, seeing a small city with great gates, said, “Close the gates, lest the city gets out.”

 169. Ὁ αὐτὸς θεασάμενος μειράκιον ἄσωτον δεδαπανηκὸς τὰ πατρῷα [καὶ] ἐλαίας καὶ ἄρτον ἐσθίον καὶ πῖνον ὕδωρ ἔφη· „εἰ οὕτως κατὰ γνώμην ἠρίστας, οὐκ ἂν οὕτως κατ’ ἀνάγκην ἐδείπνεις“.

  [Diogenes], seeing a young profligate man having spent his inheritance, eating olives and bread and drinking water, said, “If you dined thus deliberately, you would not now be dining so on compulsion.”

 170. Ὁ αὐτὸς θεασάμενος μάχαιραν ἐῤῥιμμένην ἔφη· „τίς σὲ ἀπώλεσεν ἢ τίνα σύ“.

  [Diogenes], seeing a cast down sword, said, “Who lost you, or whom did you destroy?”

 171. Ὁ αὐτὸς θεασάμενος νεανίσκον καλλωπιζόμενον ἔφη· „εἰ μὲν πρὸς ἄνδρας, ἀτυχεῖς· εἰ δὲ πρὸς γυναῖκας, ἀδικεῖς“.

  [Diogenes], seeing a young man beautifying himself, said, “If this is for men, you are unfortunate. If this is for women, you are doing wrong.”

 172. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος διὰ τί χρυσίον ὠχρόν ἐστιν ἔφη· „ὅτι πολλοὺς ἐπιβούλους ἔχει“.

  [Diogenes], having been asked by someone why a piece of gold is yellow, said, “Because it has many people plotting against it.”

 173. Ὁ αὐτὸς θεασάμενος <υἱὸν> αὐλητρίδος οἰήματος πλήρη ἔφη· „νεανίσκε, μεῖζον ἔχεις τὸ φύσημα τῆς μητρός.“

  [Diogenes], seeing <the son> of a flute-player full of conceit, said, “Young man, you have a better knack at puffing than your mother.”

 174. Ὁ αὐτὸς ἀκούσας ὑπό τινος ὅτι „οὐκ ὢν φιλόσοφος προσποιῇ εἶναι“ εἶπε· „κατὰ τοῦτο γοῦν κρείττων σου εἰμί, τό γε βούλεσθαι“.

  [Diogenes], having been told by someone that, “Not being a philosopher, you pretend to be one,” said, “In this regard, then, I am better than you, wishing to be one at least.”

 175. Ὁ αὐτὸς ἀριστῶν ἐν ἀγορᾷ ἀκούων παρὰ τῶν παρεστώτων κύων εἶπε· „καὶ μὴν ὑμεῖς κύνες ἐστέ· οἱ γὰρ κύνες βλέπουσι <πρὸς> τοὺς ἐσθίοντας.“

  [Diogenes], while dining in the agora, being called a dog by those standing beside him, said “Yes, and you all are, too. For dogs look <at> those who are eating.”

 176. Ὁ αὐτὸς θεασάμενος μειράκιον εὔμορφον καὶ διὰ τοῦτο φιλούμενον ἔφη· „ὦ μειράκιον, σπουδάσον τοὺς τοῦ σώματος ἐραστὰς ἐπὶ τὴν ψυχὴν μεταγαγεῖν.“

  [Diogenes], seeing a beautiful young man and that he was beloved for this reason, said “O young man, work the lovers of your body up to transfer towards your soul.

 177. Ὁ αὐτὸς κατανοήσας μειράκιον ἐπὶ τῇ πολυτελείᾳ τῆς χλαμύδος σεμνυνόμενον „οὐ παύσῃ“, ἔφη, „μειράκιον ἐπὶ προβάτου σεμνυνόμενον ἀρετῇ;“

  [Diogenes], observing a young man boasting at the extravagance of his cloak, said, “Won’t you stop, young man, boasting at the excellence of the sheep?”

 178. Ὁ αὐτὸς θεασάμενος ἑταιρίδος υἱὸν λίθους εἰς ὄχλον βάλλοντα „οὐκ εὐλαβῇ“, ἔφη, „σύ, μή σου τὸν πατέρα πλήξῃς“;

  [Diogenes], seeing the son of a female companion throwing stones at a crowd, said, “Won’t you be careful lest you hit your father?”

 179. Ὁ αὐτὸς προσελθόντος αὐτῷ τινος καὶ λέγοντος ὅτι „ὁ δεῖνά σε κακῶς λέγει“ εἶπε· „μὴ θαύμαζε· καλῶς <γὰρ> λέγειν οὐκ ἔμαθεν.“

  [Diogenes], when someone approached him and said, “A certain so and so spoke badly of you,” said, “Do not be amazed. For he did not know how to speak well.”

 180. <Ὁ> αὐτὸς ἐρωτηθεὶς τίς ἐν ἀνθρώποις πλούσιος εἶπεν· „ὁ αὐτάρκης“.

  [Diogenes], having been asked who among men is rich, said, “The self-sufficient man.”

 181. Διογένης ἔφασκεν ἡδονὴν ἀληθινὴν εἶναι τὸ τὴν ψυχὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ ἱλαρότητι ἔχειν, ἄνευ δὲ τούτου οὐδὲ τὰ Μίδου οὐδὲ τὰ Κροίσου χρήματα ὠφέλιμα εἶναι· ἐὰν δέ τις ἢ ὑπὲρ μεγάλου ἢ ὑπὲρ μικροῦ λυπῆται, οὐκ εὐδαίμων, ἀλλὰ κακοδαίμων ἐστίν.

  [Diogenes] used to say that true pleasure is having a mind in peace and cheer, and that, without this, neither the wealthy of Midas nor of Croesus is beneficial. But rather, if someone is pained on account of something great or small, he is not happy but miserable.

 182. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπὸ Ἀριστίππου τί αὐτῷ περιεγένετο ἐκ φιλοσοφίας εἶπε· „τὸ πλουτεῖν μηδὲ ὀβολὸν ἔχοντα.“

  [Diogenes], having been asked by Aristippus what he got as the result of his philosophy, said, “To be wealthy without having an obol.”

 183. Ὁ αὐτὸς ἀκούσας τινὸς λέγοντος ὡς χαλεπὸν τὸ ζῆν „οὐ μὲν οὖν“, ἔφη, „τὸ ζῆν κακόν, ἀλλὰ τὸ ζῆν κακῶς“.

  [Diogenes], hearing someone say that living is harsh, said, “In no way is living a bad thing, but rather living badly.”

 184. Ὁ αὐτὸς εἰπόντος τινὸς ὅτι „καταγελῶσί σου οἱ ἄνθρωποι“ ἔφη· „ἐγὼ δὲ οὐ καταγελῶμαι.“

  [Diogenes], when someone said, “People are laughing at you,” said, “But I am not derided.”

 185. Ο αὐτὸς θεασάμενος μειράκιον ἀρυόμενον χερσὶ κοίλαις ἀπὸ τοῦ παραῤῥέοντος ὕδατος καὶ πῖνον ἀπέῤῥιψεν αὐτίκα καὶ τὴν ἐξ ἧς εἰώθει πίνειν κύλικα βελτίους καὶ χρησιμωτέρας τὰς χεῖρας φήσας ἑαυτὸν εἰληφέναι παρὰ τῆς φύσεως.

  [Diogenes], seeing a young man drawing from the flowing water with cupped hands and drinking it, cast away immediately even the cup from which he used to drink, saying that he had better and more useful hands from nature.

 186. Διογένης πρὸς τὸν λοιδορούμενον αὐτῷ „ἀλλ’ οὔτε ἐμοί“, ἔφη, „πιστεύσει τις εὐφημοῦντί σε οὔτε σοὶ ἐμὲ βλασφημοῦντι“.

  Diogenes said to a person abusing him, “But no one believes me speaking well of you nor of you speaking ill of me.”

 187. Ὁ αὐτὸς ἐρωτώμενος πῶς ἄν τις ἀμύναιτο τὸν ἐχθρὸν εἶπεν· „εἰ σύ γε καλὸς καὶ ἀγαθὸς αὐτῷ γένοιο“.

  [Diogenes], being asked how someone could ward off an enemy, said, “If you, at least, are good and noble to him.”

 188. Διογένει τῷ σοφῷ ἐπισκώψαντός τινος ὅτι φιλόσοφος ὢν πλακοῦντας ἐσθίει „πάντων“, ἔφη, „οἱ φιλόσοφοι ἅπτονται, ἀλλ’ οὐχ ὥσπερ οἱ λοιποὶ ἄνθρωποι“.

  When someone was making fun of Diogenes the wise man because, although he’s a philosopher, he eats flat cakes, he said, “Philosophers touch all things, but, not like like the remainder of men do.”

 189. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς τί κακὸν ἐν βίῳ ἔφη· „γυνὴ καλὴ τῷ εἴδει“.

  [Diogenes], having been asked what is evil in life, said, “A woman beautiful in appearance.”

 190. Ὁ αὐτὸς γεγονώς ποτε κριτὴς δύο ἀνθρώπων πονηρῶν, ἐγκαλοῦντος κλοπῆς θατέρου τῷ ἄλλῳ, μετὰ τὸ ἀκοῦσαι ἀμφοτέρων „σὺ μέν“, ἔφη, „φαίνει μοι μὴ ἀπολέσας, οὗτος δὲ κεκλοφέναι“.

  [Diogenes], having become the judge once for two wretched men, with one accusing the other of theft, after hearing both of them, said, “You, on the one hand, clearly have not lost anything in my eyes, but this man seems to have stolen.”

 191. Ὁ αὐτὸς ἐλθών ποτε εἰς Μέγαρα καὶ θεασάμενος Μεγαρέων τὰ πρόβατα ταῖς διφθέραις εἱλημένα, τοὺς δὲ υἱοὺς γυμνοὺς αὐτὰ ποιμαίνοντας ἔφη· „κρεῖσσόν ἐστι Μεγαρέων κριὸν εἶναι ἢ υἱόν“.

  [Diogenes], having gone once to Megara and seen the flocks of the Megarians covered with hides but the sons tending them while naked, said, “It is better to be a ram of the Megarians than a son.”

 192. Διογένης Ἀριστίππου θεασαμένου ποτὲ αὐτὸν ἐπὶ κρήνης λάχανα ἄγρια πλύνοντα καὶ εἰπόντος· „ὦ Διόγενες, εἰ αὐλὰς τυράννων ἐθεράπευες, οὐκ ἂν ταῦτα ἤσθιες“, „σὺ μὲν οὖν, ὦ Ἀρίστιππε“, ἔφη, „εἰ ταῦτα ἤσθιες, οὐκ ἂν αὐλὰς τυράννων ἐθεράπευες“.

  Diogenes, when Aristippus once saw him washing wild greens in a spring and said, “O Diogenes, if you would pay court to the halls of tyrans, you wouldn’t be eating these things,” said, “Well, o Aristippus, if you would eat these things, you would not pay court to the halls of tyrants.”

 193. Ὁ αὐτὸς καταμαθὼν νεανίσκον τινὰ πᾶσι τοῖς σοφισταῖς προσομιλοῦντα [καὶ] προθυμούμενον καὶ αὐτῷ προσομιλῆσαι ἔφη· „μήτι μοι ἀλλοπρόσαλλε παρεζόμενος μινύριζε“.

  [Diogenes] observing that some young man associating with all the sophists was eager to associate with him also, said, “Do not, fickle one, whine while sitting close to me.”

 194. Ὁ αὐτὸς ἀγανακτοῦντος Πολυξένου τοῦ διαλεκτικοῦ ἐπὶ τῷ κύνα αὐτόν τινας προσαγορεύειν ἔφη· „καὶ σύ με κάλει κύνα· Διογένης γάρ μοί ἐστι παρώνυμον· εἰμὶ δὲ κύων, τῶν μέντοι γενναίων καὶ φυλαττόντων τοὺς φίλους“.

  [Diogenes], when Polyxenus the dialectician was angry because some people were calling him a dog, said, “You, call me a dog, too. For Diogenes is my nickname. But I am a dog, however, one of the noble ones and those that protect their friends.”

 195. Ὁ αὐτὸς τριδούλους ἐκάλει τοὺς γαστρὸς καὶ αἰδοίου καὶ ὕπνου ἥττονας.

  [Diogenes] used to call those who are weaker than their belly, genitals, and sleep “thrice-enslaved.”

 196. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς δι’ ἣν αἰτίαν ἐν τῇ στοᾷ ἐσθίει εἶπεν ὅτι „καὶ τοὺς κυβερνήτας ὁρῶ καὶ τοὺς ἄλλους τεχνίτας πρὸς τὸ ἔργον τὴν τροφὴν λαμβάνοντας“.

  [Diogenes], having been asked why he eats in the colonnade, said, “I see even pilots and other workers taking their food at their work.”

 197. Ὁ αὐτὸς καταμαθών τινα τῶν γνωρίμων μοχθηροῖς ἀνθρώποις ὁμιλοῦντα „ἄτοπόν γε“, εἶπεν, „εἰ πλεῖν μὲν βουλόμενοι σύμπλους βελτίστους ἐπιλεξόμεθα, βιοῦν δὲ ὀρθῶς προαιρούμενοι κοινωνοὺς τοῦ βίου τοὺς τυχόντας αἱρησόμεθα“.

  [Diogenes], observing someone of a notable family associating with wretched people, said, “It is strange if, when wishing to sail we select the best shipmates, but when we prefer to live properly, we choose as companions of our life those we meet by chance.”

 198. Ὁ αὐτὸς συνιστάντος τινὸς αὐτῷ υἱὸν καὶ λέγοντος ὅτι καλὸς καὶ ἀγαθός ἐστι καὶ δυνάμενος χάριτας ἀποδοῦναι „τί οὖν“, ἔφη, „ἔτι μου χρείαν ἔχει;“

  [Diogenes], when someone introduced their son to him and said that he is good and noble and able to return favors, said, “So why does he still need me?”

 199. Ὁ αὐτὸς θεασάμενος πόῤῥωθεν προσιόντα κυρτόν, ἐπειδὴ ἐγγὺς ἐγένετο, εἶπεν· „ἄνθρωπε· ᾤμην τί σε φέρειν“.

  [Diogenes], seeing from afar a hunchbacked person approaching, when he was near said, “Sir, I thought that you were carrying something.”

 200. Ὁ αὐτὸς νοσήσας ποτὲ ἐν πανδοχείῳ καὶ κινδυνεύων πυθομένου αὐτοῦ τινός, εἰ ἀποθάνοι, τίς αὐτὸν ἐκκομίσει, ἔφη· „ὁ τῆς οἰκίας δεσπότης“.

  [Diogenes], being sick once at an inn and being in danger, when someone asked him, if he should die, who would bring him out, said, “The master of the house.”

 201. Ὁ αὐτὸς ἔφη πάντα ἔχειν τὰ ἐν ταῖς τραγῳδίαις· εἶναί τε γὰρ πτωχός, πλανήτης, βίον ἔχων ἐφήμερον· „ἀλλ’ ὅμως τοιούτων ὑπαρχόντων τῶν κατ’ ἐμὲ ἕτοιμός εἰμι περὶ εὐδαιμονίας τῷ Περσῶν βασιλεῖ ἀγωνίσασθαι.“

  [Diogenes] said that he had all the things in tragedies. For he also was a beggar, a wanderer, with a short-lived life. “But nevertheless, although such things happen to me, I am ready to contend with the king of the Persians in happiness.”

 202. Ὁ αὐτὸς παραινοῦντός τινος αὐτῷ τῶν φίλων ἤδη ὄντι ἐν γήρᾳ κἂν νῦν προσανεῖναι διὰ τὴν ἡλικίαν ὅμοιον ἔφη εἶναι, ὡς εἰ ἀγωνιζομένῳ αὐτῷ δρόμον καὶ ἤδη ἐγγίζοντι τῷ βραβείῳ προσανεῖναι τὸ τάχος παρεκελεύετο, ὅτε ἔδει τοὐναντίον ἐπιτεῖναι παραινεῖν.

  [Diogenes], when one of his friends was advising him, since he was now in old age, to slacken now at any rate due to his time of life, said that it was the same thing, as if he was encouraging him while competing in a race and drawing close to the prize to slacken his speed, when he should be advising the opposite, to incite him.

 203. Δημοσθένη ὁ ῥήτωρ τὸν οἶνον παρῃτεῖτο οὐ ψυχῆς ὄντα πόμα, ἀλλὰ σώματος, ἵνα τε ξυνιέναι ὀξύτερος ᾖ καὶ ἀμείνων μνημονεύς.

  Demosthenes the orator refused wine, being a drink not for the mind but for the body, in order that he may be keener at understanding and a better recollector.

 204. Ὁ αὐτὸς σκωπτόμενος ὑπό τινος ὅτι διὰ σμικρολογίας τοῦτο ποιεῖ εἶπεν· „ἀλλ’ ἐγὼ πλεῖον ἔλαιον δαπανῶ νυκτὸς οὗ πίνεις οἴνου.“

  [Demosthenes], being made fun of by someone that he does this out of stinginess, said, “But I buy more olive oil in a night than you drink wine.”

 205. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς τί ἐστι συκοφάντης εἶπεν· „καθημερινὸς λωποδύτης“.

  [Demosthenes], having been asked what a sycophant is, said, “An everyday thief.”

 206. Ὁ αὐτὸς ἔφη τὸν κόλακα τοῦτο διαφέρειν τοῦ κόρακος, ᾗ ὁ μὲν ζῶντας, ὁ δὲ νεκροὺς ἐσθίει.

  [Demosthenes] said that a flatterer differs from a raven in this, because one feeds on the living, and the other the dead.

 207. Ὁ αὐτὸς μειρακίου παρὰ πότον πολλὰ ληροῦντος καὶ μὴ βουλομένου σιωπῆσαι „μειράκιον“ εἶπε· „πῶς, παρ’ ᾧ ἔμαθες λαλεῖν, παρὰ τούτῳ σιωπᾶν οὐκ ἔμαθες“;

  [Demosthenes], when a young man was acting very foolish in his drink and did not wish to be silent, said, “Young man, How did you not know how to be silent from the man from whom you learned to act foolishly.”

 208. Ὁ αὐτὸς σκυτοτόμου τινὸς ἐν ἐκκλησίᾳ ταράττοντος „εὕρηκα ἄλλον“ εἶπεν „Ὑποδημάδην“.

  [Demosthenes], when some leatherworker was causing a ruckus in the assembly, said, “I have found another Hypodemades.”

 209. Ὁ αὐτὸς εἶπεν· „ὥς περ δεῖ τοὺς πλέοντας πνεῦμα δεξιὸν ἐπιτηρεῖν, οὕτω καὶ τοὺς πολιτευομένους καιρόν, ἵν’ ἔλθωσιν, ὅπου βούλονται“.

  [Demosthenes] said, “As it is very necessary for those sailing to watch out for the right wind, so also should those in politics look for the right moment, in order that they may come when they wish.”

 210. Ὁ αὐτὸς ὀνειδίζοντος αὐτόν τινος καὶ λέγοντος· „μεθύων παραλαλεῖς“ εἶπεν· „σὺ δὲ οἴει με νήφοντα παραλαλεῖν“.

  [Demosthenes], when someone was reproaching him and saying, “You are babbling while drunk,” said, “But you think that I babble while sober.”

 211. Ὁ αὐτὸς ἔφησε τοὺς νόμους δημοκρατίας νεῦρα.

  [Demosthenes] said that the laws are the sinews of a democracy.

 212. <Ὁ> αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος τί μάλιστα \<παρ’\> ἀνθρώποις γηράσκει εἶπε· „χάρις“. \[Demosthenes\], having been asked by someone what most grows old \<among\> men, said, "A favor."
 213. Ὁ αὐτὸς ἐπὶ ἐκφοράν ποτε παραγενόμενος φιλαργύρου „οὗτος“ ἔφη „ζήσας ἀβίωτον βίον ἑτέροις ἀπολέλοιπεν βίον“.

  [Demosthenes], once being present at the funeral of an avaricious man, said, “This man, after living a lifeless life, has left behind a life for others.”

 214. Ὁ αὐτὸς νεωτέρου τινὸς εὐειδοῦς μὲν τὴν ὄψιν, ἀσελγοῦς δὲ τὸν τρόπον, λοιδορουμένου αὐτῷ καὶ λέγοντος ὡς, εἰ ἐπίσης αὐτῷ ἐμισεῖτο ὑπὸ τῶν πολιτῶν, ἀπήγξατο ἂν ἔφη· „ἐγὼ μὲν οὖν ἀπηγξάμην ἄν, <εἰ> ἐπίσης σοι ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἐφιλούμην“.

  [Demosthenes], when some young man, beautiful in appearance but wanton in his way of life, was reproaching him and saying that, if he was hated by the citizens as much as he was, he would have been strangled, said, “So would I have been strangled, <if> I were loved as much as you are by the citizens.”

 215. Ὁ αὐτὸς ἑξηκονταετοῦς τινος εἰπόντος μηδεπώποτε οὕτως ἀσθενῆσαι ἔφη· „οὐδεπώποτε γὰρ ἑξηκονταετὴς ἐγένου“.

  [Demosthenes], when a 60 year old man said that he had never been so weak, said, “For you were never 60 years old.”

 216. Ὁ αὐτὸς τὸν πλούσιον καὶ ἀπαίδευτον ἔφη Τύχης ἔμετον εἶναι.

  [Demosthenes] said that the wealthy and uneducated vomit out Fortune.

 217. Ὁ αὐτὸς ἐπαινοῦντός τινος Κλέανδρον καὶ λέγοντος ὅτι ἐστὶν ἀγαθὸς ῥήτωρ, ὑποκρίσει δὲ λείπεται, εἶπεν· „ὅμοιός ἐστι ταὐτὸ ποιεῖν τούτῳ, εἴ τις ἐπαινοίη φρέαρ, λέγει δὲ ὅτι πότιμον ὕδωρ οὐκ ἔχει“.

  [Demosthenes], when someone was praising Cleandrus and saying that he is a good orator, but is lacking in delivery, said, “That is like doing the same thing as this, if someone should praise a well but says that it does not have drinkable water.”

 218. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ποῖον τῶν λόγων ἠγωνίσατο μᾶλλον εἶπεν· „ὃν μετ’ εὐνοίας ἠκροάσαντο <μᾶλλον> Ἀθηναῖοι“.

  [Demosthenes], having been asked what sort of speeches he contended with better, said, “The kind which the Athenians <more> listened to with good will.”

 219. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ποῖον μέγιστον ὅπλον εἶπε· „λόγος“.

  [Demosthenes] having been asked what weapon is best, said, “Speech.”

 220. Ὁ αὐτὸς μειρακίου τινὸς αὐτὸν προκαλουμένου εἰς μελέτην „μειράκιον“ ἔφη· „σοὶ μὲν τοῦτο εὐκτόν ἐστιν, ἐμοὶ δὲ οἰμωκτόν“.

  [Demosthenes], when some young man was inviting him to a declamation, said, “Young man, it is hoped for you to do this, but for me it is pitiable.”

 221. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς τί δυσκολώτατον ἐν βίῳ εἶπε· „τὸ πᾶσιν ἀρέσαι“.

  [Demosthenes], having been asked what is most troublesome in life, said, “Pleasing everyone.”

 222. Ὁ αὐτὸς ἀκούσας ὅτι ὑπὸ Φιλίππου λοιδορεῖται εἶπεν· „ἀπόντα με καὶ τυπτέτω“.

  [Demosthenes], having heard that he was being reviled by Philip, said, “Let him even strike me in my absence.”

 223. Ὁ αὐτὸς εὐχερῶς αὐτῷ ἀργύριον χρήσαντός τινος εἶθ’ ὁρῶν πολλοῖς αὐτὸν τὸ αὐτὸ ποιοῦντα εἶπεν· „οὐκέτι σοι ἔχω χάριν· νόσῳ γάρ, οὐ κρίσει τοῦτο ποιεῖς“.

  [Demosthenes], when someone was lending him money readily, then seeing him doing the same thing for many people, said, “I no longer am grateful to you. For you are doing this out of a sickness, not out of judgment.”

 224. Ὁ αὐτὸς ἰδὼν παρὰ ποταμὸν μειράκιον εὐειδὲς κεκοσμημένον προπεπτωκὸς νύξας αὐτὸ καὶ ἐγείρας εἶπεν· „οὐ φοβῇ, μή τίς τοι εὕδοντι μετισχίῳ ἐν δόρυ πήξῃ;“

  [Demosthenes], seeing a beautiful, decorated young man prostrate beside a river, prodding and stirring him, said, “Are you not afraid that someone will fix his spear into your haunches while sleeping?”

 225. Ὁ αὐτὸς ὡς οἱ γνώριμοι ἔλεγον· „οὐκ ἀκούουσίν σου Ἀθηναῖοι“ εἶπεν· „ἀλλ’ αὐτίκα ἀκούσονται καὶ σιωπᾶν βουλόμενον οὐκ ἐάσουσιν“.

  [Demosthenes], when the distinguished people used to say, “The Athenians are not listening to you,” said, “But presently they will listen and will not let me be silent, although wishing it.”

 226. Ὁ αὐτὸς ἰδὼν κακὸν παλαιστὴν ἰατρεύοντα „νῦν“ εἶπεν „εὕρηκας μέθοδον, δι’ ἧς πολλοὺς καταβαλεῖς“.

  [Demosthenes], seeing a bad wrestler being a doctor, said, “Now you have found a way to throw down many people.”

 227. Ὁ αὐτὸς θορυβούντων ποτὲ τῶν δικαστῶν ἤρετο αὐτούς· „ποταπὴ αὕτη ἡ κρίσις ἐστίν, ἐν ᾗ σιωπᾷ μὲν ὁ κρινόμενος, λέγουσι δὲ οἱ δικάζοντες“;

  [Demosthenes], when the jury was once making an uproar, asked them, “What sort of trial is this, in which the one being judged is quiet but those judging it are speaking?”

 228. Ὁ αὐτὸς δημηγορήσας ποτὲ παρ’ Ἀθηναίοις λαμπρῶς ἔπειτα καθίσας καὶ ἰδὼν ἐξανιστάμενον Δημάδην εἶπεν· „ἀνίσταται ἡ τῶν ἡμετέρων λόγων σφῦρα“.

  [Demosthenes], once orating brilliantly among the Athenians, then having sat down and seen Demades standing up, said, “The mallet of our speeches is standing.”

 229. Ὁ αὐτὸς ἔφη πόλεως εἶναι ψυχὴν τοὺς νόμους· „ὥσπερ δὲ σῷμα στερηθὲν ψυχῆς πίπτει, οὕτω καὶ πόλις μὴ ὄντων νόμων καταλύεται“

  [Demosthenes] said that the laws are the soul of a city. “And just as a body deprived of the soul falls, so also is a city dissolved when there are not laws.”

 230. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος τίς ῥήτορα <αὐτὸν> ἐποίησεν εἶπεν· „τὸ Ἀθηναίων βῆμα“.

  [Demosthenes], having been asked by someone who made <him> an orator, said, “The platform of the Athenians.”

 231. Ὁ αὐτὸς προτρεπόμενός ποτε Ἀθηναίους κἀκείνων ὁρμησάντων βαλεῖν αὐτὸν λίθοις „βάλλετε“ ἔφη· „ὦ Ἀθηναῖοι· κρεῖττον γάρ ἐστι παρ’ ὑμῶν ἀπολέσθαι ἢ μεθ’ ὑμῶν“.

  [Demosthenes], urging on the Athenians once, when even those were rushing to strike him with stones, said, “Strike, o Athenians, for it is better to be killed by you than with you.”

 232. Ὁ αὐτὸς θεασάμενός τινα πλείονα τῆς οὐσίας ποιούμενον φροντίδα ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς ἔφη· „σύ μοι δοκεῖς, ὦ οὗτος, μὴ τὴν οὐσίαν ἐθέλειν τοῖς υἱοῖς καταλιπεῖν, ἀλλὰ τὰ τέκνα τῇ οὐσίᾳ“.

  [Demosthenes], seeing someone giving more heed to his estate <than> for his sons, said “You here seem to me to wish not to leave behind an estate to your sons but sons to your estate.”

 233. Demades
 234. [Demades]
 235. [Demades]
 236. [Demades]
 237. [Demades]
 238. [Demades]
 239. [Demades]
 240. [Demades]
 241. [Demades]
 242. [Demades]
 243. [Demades]
 244. [Demades]
 245. [Demades]
 246. [Demades]
 247. [Demades]
 248. Democrates
 249. [Democrates]
 250. [Democrates]
 251. [Democrates]
 252. [Democrates]
 253. Demetrius
 254. [Demetrius]
 255. [Demetrius]
 256. [Demetrius]
 257. [Demetrius]
 258. [Demetrius]
 259. [Demetrius]
 260. [Demetrius]
 261. Διονύσιος ὁ Σικελίας τύραννος ἐκπεσὼν τῆς ἀρχῆς καὶ ἐρωτώμενος ὑπό τινος· „τί ὠφέλησαι ὑπὸ Πλάτωνος;“ εἶπε· „πάλαι μὲν τὸ μετρίως ἄρχειν, νῦν δὲ τὸ μετρίως ζῆν“.

  Dionysius the tyrant of Sicily having been driven out of power and asked by someone, “What benefit did you gain from Plato?” said: “Earlier how to rule moderately, but now how to live moderately.”

 262. Ὁ αὐτὸς νεωτέρου τινὸς ἐπὶ τῇ τοῦ σώματος ὥρᾳ σεμνυνομένου ἀνοήτων ἔφη τοιαύτην ὑπεροχὴν θαυμάζειν, ἥτις ὑπὸ τριχὸς καταλύεται.

  [Dionysius], to some young man who was worshipping his own body, said he was amazed at this foolish excess, which would be ruined by a single hair.

 263. Δημοχάρης ὁ ῥήτωρ τελευτήσαντος τοῦ Δημοσθένους εἶπεν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ· „ἄνδρες πολῖται, ἡ φωνὴ τῆς πατρίδος ἡμῶν τέθνηκεν.“

  Demochares the rhetorician, when Demosthenes had finished, said in the assembly: “Citizens, this speech has killed our country.”

 264. Διοκλῆς ὁ ἰατρὸς λέγοντος αὐτῷ τινος βιβλίον ἠγορακέναι ἰατρικὸν καὶ μὴ προσδεῖσθαι διδασκαλίας εἶπε· „τὰ βιβλία τῶν μὲν μεμαθηκότων ὑπομνήματά ἐστι, τῶν δὲ ἀμαθῶν μνήματα“.

  Diocles the physician having been told by someone that they had bought a medical book so they no longer needed to receive education, said: “Books are reminders for the educated, but for the uneducated they are gravemarkers.”

 265. Δημόκριτος τὴν φιλαργυρίαν ἔλεγε μητρόπολιν πάσης κακίας.

  Democritus said that the love of money is the source of all evils.

 266. Ὁ αὐτὸς ἰδὼν φθονερὸν λυπούμενον ἔφη· „ἢ τούτῳ μέγα κακὸν συμβέβηκεν ἢ ἄλλῳ μέγα ἀγαθόν.“

  [Democritus] seeing a jealous man who was distressed, said: “Either something really bad has happened to him or something really good to someone else.”

 267. <Ὁ> αὐτὸς εἶπε· „μόνον οἶδα ὅτι οὐκ οἶδα“.

  [Democritus] said: “The only thing I know is that I know nothing.”

 268. Εὐριπίδης ὁ τῶν τραγῳδιῶν ποιητὴς εἶπεν ὅτι τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας δεῖ ζῶντας μὲν τιμᾶσθαι, τελευτήσαντας δὲ ἐγκωμιάζεσθαι.

  Euripides, the poet of tragedies, said that good men must be honored while they are alive but praised when they are dead.

 269. Ὁ αὐτὸς ἀγωνιᾶν ἔφησεν εἰς τὰ θέατρα παραγινόμενος οὐχὶ εἰ νικηθήσεται, ἀλλ’ ἵνα μὴ δόξῃ παρὰ τὸ πρότερον ἑαυτοῦ χείρων εἰσεληλυθέναι.

  [Euripides] said that, when he went into the theater, he was distressed not over whether he would be defeated but rather in order that he might not seem to have entered worse than himself compared to earlier.

 270. Ὁ αὐτὸς ὀνειδιζόμενός ποτε ὅτι δίκην ἔχων ἐμισθώσατο ῥήτορα ἔφη· „καὶ γάρ, ὅταν δεῖπνον ἔχω, μάγειρον μισθοῦμαι“.

  When [Euripides] was being rebuked because he hired an orator when he had a court case, he said, “Certainly, for whenever I have dinner, I hire a cook.”

 271. Ὁ αὐτὸς ὀνειδιζόμενος ὑπό τινων ἐπὶ τῷ βαρβαρίζειν ἔφη· „ἐγὼ μὲν τῷ λόγῳ, ὑμεῖς δὲ τῷ τρόπῳ“.

  When [Euripides] was being rebuked by certain people for speaking gibberish, he said, “I do so in my speech, but you do so in your way of life.

 272. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς διὰ τί [αὐτὸς] τούς τε πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς μισεῖ ἔφη· „τοὺς μὲν πονηροὺς διὰ τὴν μοχθηρίαν, τοὺς δὲ ἀγαθοὺς ὅτι τοὺς κακοὺς οὐ μισοῦσιν“.

  When [Euripides] was asked why he hated both the wicked and the good, he said, “I hate the wicked for their depravity and the good because they do not hate the bad.”

 273. Ὁ αὐτὸς ἔφη· „ὅστις φίλον λυπούμενον ἔφυγεν, οὐδὲ τοῦ χαίροντος ἀπολαύειν ἄξιος“.

  [Euripides] said, “Whoever avoids a friend in pain does not deserve to enjoy them when they are well.”

 274. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς διὰ τί σφόδρα ἀγανακτεῖ κακῶς ἀκούων ἔφη· „ὅτι οὐδὲ ἐπαινούμενος ἡσθήσομαι, εἰ μὴ κακῶς ἀκούων ἀχθεσθήσομαι“.

  When [Euripides] was asked why he gets so annoyed at being criticized, he said, “Because I will not enjoy being praised unless I am pained at being criticized.”

 275. Ὁ αὐτὸς, ἐπεὶ ὀψωνοῦντος αὐτοῦ ἐπελάβετό τις λέγων ὅτι Σοφοκλῆς τοῦτο διὰ δούλου ποιεῖ <ἔφη>· „τοιγαροῦν Σοφοκλῆς μὲν ἐσθίει ὄψον, ὁποῖον ἂν τῷ οἰκέτῃ ἀρέσῃ, ἐγὼ δέ, ὁποῖον ἂν ἐμοί“.

  [Euripides], when someone rebuked him for cooking by saying that Sophocles had a slave do this, said, “In that case, Sophocles eats the food that his slave likes, but I eat what I like.”

 276. Ὁ αὐτός ποτε φακῆν ἕψων καὶ μὴ ἔχων ξύλα ἀνελόμενος ξόανον Ἡρακλέους ἐγγὺς ἑστηκὸς ἐπέθηκε τῇ ἑστίᾳ εἰπών· „Ἡράκλεις, τρισκαιδέκατόν σοι τοῦτον ἆθλον Εὐριπίδης ἐπέθηκεν, [ἐπὶ] φακῆν ἑψῆσαι“

  Once, when [Euripides] was boiling lentils and didn’t have any wood, he took up a wooden statue of Heracles standing nearby and put it onto the hearth, saying, “Heracles, Euripides imposes a thirteenth labor upon you: boil the lentils.”

 277. Εὐκλείδης ὁ φιλόσοφος ἐρωτώμενος ὑπό τινος ὁποῖοί τινές εἰσιν οἱ θεοὶ καὶ τίσι χαίρουσι „τὰ μὲν ἄλλα οὐκ οἶδα“ εἶπε· „τοὺς μέντοι φιλοπράγμονας ὅτι μισοῦσιν, ἀσφαλῶς οἶδα“.

  Euclid the philosopher having been asked by someone what sort of people the gods are like and what they enjoy, said: “I don’t know about all that, but surely they hate busybodies, I’m certain of that.”

 278. Ὁ αὐτὸς τοῦ ἀδελφοῦ εἰπόντος κατ’ ὀργὴν οὐ πρότερον ἀποθανεῖσθαι, εἰ μὴ ἀμυνεῖται αὐτόν, „ἀλλ’ ἐγὼ“ ἔφη „οὐ πρότερον ἀποθανοῦμαι, εἰ μή σε φιλαίτατον ποιήσομαι“.

  [Euclid’s] brother angrily said that he would not die, unless he got vengeance upon him first, [and Euclid] said: “But I won’t die, unless I make you my best friend first.”

 279. Ἐπαμινώνδας ὁ Θηβαίων στρατηγὸς διαλεγομένου τινὸς αὐτῷ παρὰ τῶν πολεμίων περὶ προδοσίας εὐτελὲς ἄριστον ἀριστῶντι βλέψας εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ δείξας τὴν τράπεζαν εἶπε· „τοιαῦτα ἄριστα προδότας οὐ τρέφει“.

  Epaminondas the Theban general was talking with someone about betrayals of enemies while he was eating a cheap meal, so he looked at the man and pointed at the table and said: “This sort of meal doesn’t nurture traitors.”

 280. Ὁ αὐτὸς τὸν κατὰ τὸν πόλεμον θάνατον εἶπεν ἱερόθυτον εἶναι.

  [Epaminondas] said that a death in battle is a holy sacrifice.

 281. Ὁ αὐτὸς ἰδὼν στρατόπεδον μέγα καὶ καλόν, στρατηγὸν οὐκ ἔχον, „ἡλίκον“ εἶπε „θηρίον κεφαλὴν οὐκ ἔχει“;

  [Epaminondas] seeing a big and beautiful army, which didn’t have a general, said: “Does such a big beast have no head?”

 282. Ὁ αὐτὸς ταχθεὶς ὑπὸ τῶν <πολιτῶν ἐπὶ τῶν> ὀχετῶν „οὐκ ἐμὲ“ φησὶν „ἄδοξον ποιήσετε, ἀλλὰ τὸν τόπον ἔνδοξον δι’ ἐμέ“.

  [Epaminondas] having been appointed to canal duty <by the polis>, said: “You will not make me disreputable, but instead because of me this place will become reputable.”

 283. Ἐμπεδοκλῆς ὁ φυσικὸς πρὸς τὸν λέγοντα ὅτι „οὐδένα σοφὸν εὑρεῖν δύναμαι“ „κατὰ λόγον“ εἶπε· „τὸν γὰρ ζητοῦντα τὸν σοφὸν αὐτὸν πρότερον εἶναι δεῖ“.

  Someone saying to Empedocles the natural philosopher that “nobody is able to find a wise man”, he said: “Logically, for the seeking of a wise man himself is necessary first.”

 284. Εὐμονίδας ὁ Θηβαῖος στρεβλοὺς ἔχων τοὺς πόδας [καὶ] ἀπολέσας τὰ ὑποδήματα ηὔξατο τῷ κλέψαντι ἁρμόσαι.

  Eumonidas the Theban having twisted feet and having lost his sandals said he hoped they fit whoever took them.

 285. Ἐφιάλτης ὁ τῶν Ἀθηναίων δημαγωγὸς χειροτονηθεὶς προστάτης ὑπὸ τοῦ δήμου παρῃτήσατο τὴν φιλίαν τῶν ἑταίρων φάμενος μὴ δύνασθαι τὸ κοινὸν συμφέρον διαφυλάσσειν καὶ φιλίας δίκαια συντηρεῖν.

  Ephialtes the Athenian demagogue having been elected leader by the people cut himself off from his friends saying that it was impossible to simultaneously maintain the common interest and preserve decent friendships.

 286. Εὐξίθεος ὁ Ἀθηναῖος τοὺς χρηστοὺς μὲν ἐν τοῖς λόγοις, ἀχρήστους δὲ τῷ βίῳ ὁμοίους ἔφησεν εἶναι τοῖς ἀγαθοῖς ἐνυπνίοις.

  Euxitheus the Athenian said that those who are effective in speech but ineffective in life are like good dreams.

 287. Ἐρασίστρατος ὁ ἰατρὸς καταλαβών τινα πυρέττοντα καὶ ἐσθίοντα ἅμα ἠρώτησε τί τοῦτο ποιεῖ· ὁ δὲ „πρὸς ἡδονὴν“ ἔφη „ἀπόλλυμαι“.

  Erasistratus the physician asked someone seized by fever and constantly eating why he was doing this; and he said: “I’m destroying myself for hedonism.”

 288. Ὁ αὐτὸς οὐκ ἐκ τῶν καταποθέντων, ἀλλ’ ἐκ τῶν ἀναδοθέντων τὴν ἰσχὺν ἔφη τοῖς ἀνθρώποις περιγίνεσθαι.

  [Erasistratus] said that people gain superior strength not from swallowing, but from digesting.

 289. Ὁ αὐτὸς τὴν ἰατρικὴν τῆς φιλοσοφίας ἔφησεν ἀδελφὴν εἶναι· τὴν μὲν γὰρ τὰ ψυχικά, τὴν δὲ τὰ σωματικὰ θεραπεύειν ἀῤῥωστήματα.

  [Erasistratus] said that medicine is the sister of philosophy; for one heals illnesses of the soul, but the other of the body.

 290. Ὁ αὐτὸς τελευτῶν „οἴμοι“, εἶπεν, „ὅτι παρακύπτων εἰς τὴν τέχνην ἀποθνήσκω“.

  [Erasistratus] while dying said: “Woe is me, that I will die stooping for a glimpse into the medical arts.”

 291. Ἐρατοσθένης ὁ Κυρηναῖος τῆς ἡλικίας ἔφη τὸ μὲν ἀκμάζον ἔαρ εἶναι, θέρος δὲ καὶ μετόπωρον τὸ μετὰ τὴν ἀκμήν, χειμῶνα δὲ τὸ γῆρας.

  Eratosthenes the Cyrenian said that flourishing in the prime of youth is spring, after the prime is summer and fall, and old age is winter.

 292. Eucrates
 293. Eumenes
 294. Ἐπίκουρος ὁ φιλόσοφος τὴν οἴησιν ἱερὰν νόσον [εἶναι] ἔλεγεν.

  Epicurus the philosopher said that opinion is a sacred disease.

 295. Ζήνων ὁ Στωϊκὸς φιλόσοφος λεγόντων τινῶν ὅτι παράδοξα λέγει ἔφη· „ἀλλ’ οὐ παράλογα“.

  Zeno the Stoic philosopher, when some were saying that he was speaking contrary to expectation, said: “But not contrary to logic.”

 296. Ζήνων ἐρωτηθεὶς τί ἐστι φίλος ἔφη· „ἄλλος οἷος ἐγώ“.

  Zeno having been asked by someone “what is a friend”, said: “Another like myself.”

 297. Ζήνων ἔφη τὴν μὲν ὅρασιν ἀπὸ τοῦ ἀέρος λαμβάνειν τὸ φῶς, τὴν δὲ ψυχὴν ἀπὸ τῶν μαθημάτων.

  Zeno said that sight takes light from the air, but the soul from learning.

 298. Ὁ αὐτὸς περιπεσὼν ναυαγίῳ καὶ τὰ ὄντα ἀπολέσας οὐδὲν ἀγεννὲς ἐφθέγξατο, ἀλλ’ „εὖγε“, εἶπεν, „ὦ Τύχη, ὅτι συνέστειλας ἡμᾶς εἰς τὸ τριβώνιον τοῦτο“.

  [Zeno] having been shipwrecked and his things destroyed uttered no curses, but said: “Well done, Tyche, that you wrapped us up in this little philosopher’s-cloak.”

 299. Ὁ αὐτὸς τοὺς [μὲν] τοῦ σώματος ἐπιμελουμένους, τῆς δὲ ψυχῆς ἀμελοῦντας ὁμοίους ἔφη εἶναι τοῖς ζητοῦσι μὲν ἐσθῆτα καθαρὰν φορεῖ, ῥυπῶσι δὲ καὶ αὐχμῶσιν.

  [Zeno] said that those who care for their body, but are equally careless for their soul, are like those who are looking for clean clothes, but are unwashed and filthy.

 300. Ὁ αὐτὸς ἰδὼν ἀκόλουθόν τινος τῶν γνωρίμων μεμαστιγωμένον „ὁρῶ σου“ ἔφη „τοῦ θυμοῦ τὰ ἴχνη“.

  [Zeno] seeing that someone enslaved by one of his pupils had been whipped, said: “I see the footprints of your anger.”

 301. Ὁ αὐτὸς Ἀρίστωνος αὐτὸν ἐρομένου τί ποιῶν ἐγένετο σοφὸς εἶπε· „τοῖς μὲν κρείττοσιν ὑποτασσόμενος, τοῖς δὲ πᾶσιν ἴσοις συζητῶν, τοῖς <δ’> ἥττοσιν εἰσηγούμενος“.

  [Zeno] having been asked by Ariston, what he should do to become wise, said: “following those better than you, inquiring with those equal to you, leading those inferior to you.”

 302. Ὁ αὐτὸς ἔφη τὴν παιδείαν πρὸς εὐδαιμονίαν αὐτάρκη.

  [Zeno] said that education suffices for happiness.

 303. Ὁ αὐτὸς θεωρήσας ἐπὶ τῆς πλατείας ὑπὸ κοράκων διασπώμενόν τινα εἶπεν· „οὗτος ὑπὸ τῆς φύσεως ἔσχεν τοὺς κηδεύοντας“.

  [Zeno] having seen someone being torn apart by crows in the street, said: “Thus he had nature’s undertakers.”

 304. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς πῶς ἂν ἐλάχιστα ἁμαρτάνοι ὁ νέος εἶπεν· „εἰ πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοι οὓς μάλιστα τιμᾷ καὶ αἰσχύνεται“.

  [Zeno] having been asked how a youth might err least, said: “If he keeps his eyes both on those he greatly respects and those he disdains.”

 305. Ζάλευκος ὁ τῶν Λοκρῶν νομοθέτης ἐρωτηθεὶς [ὑπό τινος] πῶς <ἂν> ἀναμάρτητος γένοιτό τις εἶπεν· „εἴ [τις] ἐχθροὺς ἔχοι πολλούς· φοβούμενος γὰρ αὐτῶν τὰς παραστάσεις καὶ τὸν ἔλεγχον σπανίως ἂν πειρῷτο τὸ καλῶς ἔχον ὑπερβαίνειν“.

  Zaleucus the lawgiver of the Locrians having been asked [by someone] how one might become blameless, said: “If [one] might have many enemies; for fearing their rebukes and reproaches they’ll seldom try to transgress good sense.”

 306. Οἴησίς ἐστιν ἐγκοπὴ προκοπῆς.

  [Heraclitus said that] an opinion is an obstacle to progress.

 307. Hegesias
 308. [Hegesias]
 309. Ἡρόδοτος ὁ ἱστοριογράφος ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος πῶς ἂν δύναιντο <οἱ> ἄνθρωποι εὐθυμεῖν εἶπεν· „ἐὰν μὴ πολλὰ πρήσσωσιν.“

  Herodotus the historian, having been asked by someone how people might be happy, said: “If they’d not do so much.”

 310. Ἡράκλειτος ὁ φυσικὸς ἔφησε σοφώτατος γεγονέναι πάντων νέος ὤν, ὅτι ᾔδει ἑαυτὸν μηδὲν εἰδότα.

  Heraclitus the natural philosopher said that he was the wisest of all when he was young, because he knew that he know nothing.

 311. Ὁ αὐτὸς ἔφη· „κακοὶ μάρτυρες ὦτα καὶ ὀφθαλμοὶ ἀφρόνων ἀνθρώπων“.

  [Heraclitus] said, “Bad witnesses are the ears and eyes of senseless people.”

 312. Ὁ αὐτὸς ἔφη· „τιμαὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους καταδουλοῦνται“.

  [Heraclitus] said, “Honors enslave gods and men.”

 313. <Ὁ> αὐτὸς εἶπεν· „ἄνθρωποι κακοὶ ἀληθινῶν ἀντίδικοι“.

  [Heraclitus] said, “Bad men are the opponents of genuine ones.”

 314. Ἡράκλειτος τὴν παιδείαν ἕτερον ἥλιον εἶναι τοῖς πεπαιδευμένοις ἔλεγεν.

  Heraclitus used to say that education is another son for those who have been educated.

 315. Ὁ αὐτὸς συντομωτάτην ὁδὸν ἔλεγεν εἰς εὐδοξίαν τὸ γενέσθαι ἀγαθόν.

  [Heraclitus] used to say that the briefest road to glory is to be born noble.

 316. Θαλῆς ὁ σοφὸς ἐρωτηθεὶς εἰ λανθάνει τις ποιῶν τι τὸν θεὸν εἶπεν· „οὐδὲ διανοούμενος“.

  Thales the sage, having been asked if anyone does anything with the gods unaware, said, “They do not even plan it.”

 317. Ὁ αὐτὸς ἐρωτῶντος αὐτόν τινος εἰ ὀμόσῃ, ὅτι οὐκ ἐμοίχευσεν, ἐκέλευσε μὴ ὀμόσαι φήσας τὸν ὅρκον μεῖζον αὐτὸν βλάψειν ἢ τὸ ἔργον.

  [Thales], when someone asked him if he would swear that he did not commit adultery, commanded him not to swear, saying that the oath would harm him more than the deed.

 318. Ὁ αὐτὸς παρακελευομένης αὐτῷ τῆς μητρὸς γῆμαι οὔπω ἔφησεν ὥραν εἶναι, ὕστερον δὲ ἀναγκαζόμενος παρεληλυθέναι ἔφη τὴν ὥραν.

  [Thales], when his mother was commanding him to marry, said that it was not yet time, but later, being compelled to do so, he said the time had passed.

 319. Ὁ αὐτὸς ἀποσκοπῶν ποτε νύκτωρ εἰς τὰ μετέωρα καὶ διὰ τοῦτο κατενεχθεὶς εἴς τι φρέαρ, πρὸς τὴν ἐκείνου φωνὴν τὸ προσεδρεῦον αὐτῷ θεραπαινίδιον ἐλθὸν καὶ διὰ κλιμακίου μόλις ἀνελκύσαν τὸν δεσπότην εἶπεν· „ὦ Θαλῆς, τὰ ἐν οὐρανῷ σκοπῶν τὰ ἐπὶ γῆς οὐχ ἑώρακας“.

  [Thales], once looking steadily at night at things in the heavens and, for this reason, having fallen into some well, the attendant woman who served him, coming to the sound of his voice and dragging her master up with difficulty with a ladder, said to him, “O Thales, watching the things in the sky you have not seen the ones on the ground.”

 320. Θαλῆς ἐρωτηθεὶς

  1. τί πρεσβύτατον τῶν ὄντων εἶπε· „θεός· ἀγέννητος γάρ“·

   Thales having been asked what was the oldest being, said: “God; for they were un-born.”

  2. κάλλιστον· „κόσμος· ποίημα <γὰρ> τοῦ θεοῦ“·

   Thales having been asked what was most beautiful, said: “Cosmos; for it is god’s poem.”

  3. μέγιστον· „[ὁ] τόπος· ἅπαντα γὰρ χωρεῖ“·

   Thales having been asked what was greatest, said: “Space; for it makes room for everything.”

  4. ταχύτατον· „[ὁ] νοῦς· διὰ παντὸς γὰρ τρέχει“·

   Thales having been asked what was fastest, said: “The mind; for it rushes through everything.”

  5. ἰσχυρότατον· „ἀνάγκη· κρατεῖ γὰρ ἁπάντων“·

   Thales having been asked what was strongest, said: “Force; for it rules everything.”

  6. σοφώτατον· „χρόνος· ἀνευρίσκει γὰρ πάντα“.

   Thales having been asked what was wisest, said: “Time; for it discovers everything.”

 321. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς

  1. τί δύσκολον ἔφη· „τὸ ἑαυτὸν γνῶναι“·

   [Thales] having been asked what is difficult, said: “Knowing thyself.”

  2. τί εὔκολον· „τὸ ἄλλῳ ὑποθέσθαι“·

   [Thales] having been asked what is easy, [said]: “Advising others.”

  3. τί δὲ ἥδιστον· „τὸ ἐπιτυγχάνειν“·

   [Thales] having been asked what is sweetest, [said]: “Happening upon something.”

  4. τί δὲ θεῖον· „τὸ μήτε ἀρχὴν μήτε τελευτὴν ἔχον“·

   [Thales] having been asked what is godly, [said]: “That which has neither beginning nor end.”

  5. τί δὲ δύσκολον εἴη τεθεαμένος, „γέροντα [ἔφη] τύραννον“·

   [Thales] having been asked what is difficult to see, [said]: “An old tyrant.”

  6. πῶς ἄν τις ἀτυχίαν ἄριστα φέροι· „εἰ τοὺς ἐχθροὺς χείρονα πράττοντας βλέποι“·

   [Thales] having been asked how someone might bear misfortune best, [said]: “If they might see their enemies doing worse.”

  7. πῶς ἂν ἄριστα καὶ δικαιότατα βιώσαιμεν, „ἐὰν ἃ τοῖς ἄλλοις [ἔφη] ἐπιτιμῶμεν αὐτοὶ μὴ δρῶμεν“·

   [Thales] having been asked how we might live best and most rightly, [said]: “If we might not do that which we criticize others for.”

  8. τίς εὐδαίμων· „ὁ τὸ μὲν σῶμα ὑγιής, τὴν δὲ ψυχὴν εὔπορος, τὴν δὲ φύσιν εὐπαίδευτος“.

   [Thales] having been asked who is fortunate, [said]: “One with a healthy body, a ready soul, and a well-educated nature.”

 322. Theophrastus
 323. [Theophrastus]
 324. [Theophrastus]
 325. [Theophrastus]
 326. [Theophrastus]
 327. [Theophrastus]
 328. [Theophrastus]
 329. [Theophrastus]
 330. [Theophrastus]
 331. [Theophrastus]
 332. [Theophrastus]
 333. [Theophrastus]
 334. [Theophrastus]
 335. [Theophrastus]
 336. [Theophrastus]
 337. Thearidas
 338. Θεόκριτος ὁ Χῖος ἀφυοῦς ποιητοῦ ἀκρόασιν ποιούμενος ἐρωτώμενος ὑπ’ αὐτοῦ ποῖά ἐστι τὰ καλῶς εἰρημένα <ἔφη>· „ἃ παρέλιπες“.

  When Theocritus the Chian was listening to a dull poet and was asked by him what things had been said well, <he said>, “What you left out.”

 339. Ὁ αὐτὸς παρὰ πότον τινῶν νεανίσκων ἐριζόντων πρὸς ἀλλήλους ποῖον ὕδωρ χρηστότατόν ἐστι τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην, καὶ τοῦ δείπνου μὴ παρατιθεμένου, ἀλλὰ τῶν μὲν φασκόντων τὸ ἐν Κορίνθῳ ἀπὸ τῆς Πειρήνης, τῶν δὲ τὸ ἐν Πιερίᾳ ἀπὸ τοῦ Ἑλικῶνος, τῶν δὲ τὸ ἐν Χαλκίδι ἀπὸ τῆς Ἀρεθούσης, εἶτα ἐρωτώντων αὐτὸν ποίῳ συγκατατίθεται εἶπεν· „ἐμοὶ δοκεῖ κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν ἄριστον εἶναι ὕδωρ τὸ κατὰ χειρῶν“.

  [Theocritus] was at a drinking party where certain young men were quarreling with each other over what was the most pleasant water of all those in the world (but dinner was not being served), with some of them saying it was the water in Corinth from Pirene, others saying the water in Pieria from Helicon, and others saying the water in Chalcis from Arethousa. Then, when they asked him which he agreed with, he said, “I think at the present moment that the best water is the one for washing hands.”

 340. Ὁ αὐτὸς τῶν Χίων οὐκ ἐώντων αὐτὸν στῆσαι τὴν εἰκόνα αὐτοῦ πρὸς τῇ στοᾷ, ἀλλὰ φασκόντων τοὺς ὀλυμπιονίκας ἐκεῖ δεῖν ἵστασθαι, ἔφη· „ἐὰν Ὀλύμπιά τις ὑμῶν νικήσῃ, μετάθετέ μου τὴν εἰκόνα εἰς τὴν ταριχόπωλιν“.

  When the Chians did not allow [Theocritus] to set up a statue of himself near the stoa, claiming that Olympic victors should stand there, he said, “If one of you wins at the Olympic games, transfer my statue to the salt-fish market.”

 341. Ὁ αὐτὸς ἐν συμποσίῳ ἀσώτου τινὸς κληθείς, ὅστις τὸν ἴδιον ἀγρὸν πωλήσας καταβεβρώκει, προσενεγκαμένου ἔδεσμα ζέον καὶ φάσκοντος κατακεκαῦσθαι τὸν οὐρανὸν „ἀλλὰ μὴν εἴ γε“ ἔφη „τὴν μὲν γῆν καταβέβρωκας, τὸν δὲ οὐρανὸν κατακέκαυκας, λοιπὸν ἔτι σοι τὴν θάλασσαν ἐκπιεῖν“.

  When [Theocritus] was invited to the symposium of a profligate man who, having sold his own land, had devoured it up, and when that man brought forward boiling food and claimed that he had burnt down the sky, he said, “Well then, if you have devoured up the land and burnt down the sky, the only remaining thing for you is the drink up the sea.”

 342. Ὁ αὐτὸς Φιλοξένου πρὸς αὐτὸν μαχομένου καὶ συζητοῦντος ἔφη· „πότερον βούλει μοι διαλέγεσθαι ἢ διαδάκνεσθαι“;

  [Theocritus], when Philoxenus was fighting and disputing with him, said, “Do you want to have a conversation with me, or a biting match?”

 343. Ὁ αὐτὸς βουλευομένων Ἀβδηριτῶν πῶς ἂν καταγωνίσαιντο τοὺς Θρᾷκας εἶπεν· „εἰ Χαρμίδην μὲν τὸν ἰατρὸν χειροτονήσετε στρατηγόν, τὸν δὲ νῦν στρατηγοῦντα κελεύσετε ἰατρεύειν· ὁ μὲν γὰρ πολυάνδριον τὴν πόλιν πεποίηκεν, ὁ δ’ οὐδένα τῶν πολεμίων ἀνῄρηκεν“.

  [Theocritus], when the Abderites were deliberating how they would conquer the Thracians, said, “If you elect Charmides the doctor as general, you will command the one who is now serving as general to be a doctor. For one has made the city full of men, while the other has undertaken nothing of war.

 344. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ποῖα ἂν εἴη θηρία χαλεπώτερα εἶπεν· „ἐν μὲν τοῖς ὄρεσιν ἄρκοι καὶ λέοντες, ἐν δὲ ταῖς πόλεσι τελῶναι καὶ συκοφάνται“.

  [Theocritus], when he was asked what beasts were harsher, said, “In the mountains, bears and lions. In the cities, tax collectors and swindlers.”

 345. Ὁ αὐτὸς ἐλθὼν εἰς Καῦνον καὶ ἰδὼν πάντας τοὺς ἐν τῇ πόλει χλωροὺς εἶπεν· „οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν“.

  [Theocritus], having come to Caunus and seen all the pallid people in the city, said, “As the generations of leaves, so those of men.”

 346. Ὁ αὐτὸς ῥήτορος κακοῦ σεμνυνομένου ὅτι παρ’ οὐδενὸς οὐδὲν πώποτε εἴληφεν „οὐδεὶς γάρ σοι“ ἔφη „οὐδὲν ἂν δῴη, ἐπεὶ σύ γ’ ἂν ἡδέως ὀμφαλὸν ἰσχάδος λάβοις“.

  [Theocritus], when a bad orator was boasting that he had never taken anything from anyone, said, “For no one would give you anything, since you would gladly take the stem of a dried fig.”

 347. Ὁ αὐτὸς τὰ μὲν ἐπιτεύγματα τῶν ποιητῶν ὡς θεῶν ἐκδέχεσθαι δεῖν ἔφη, τὰ δὲ ἀποτεύγματα ὡς ἀνθρώπων συγγνώμης ἀξιοῦν.

  [Theocritus] said that the successes of poets should be treated like those of gods, but that their failures should be thought worthy of forgiveness as of men.

 348. Ὁ αὐτὸς Ἀναξιμένους ποιούμενος ἀκρόασιν ἐπὶ πολὺ συνεγγίζοντος ἤδη τῇ τελευτῇ τοῦ βιβλίου μεγάλῃ [τῇ] φωνῇ ἔφη· „θαρσεῖτε ἄνδρες· γῆν ὁρῶ“.

  When [Theocritus] was attending a lecture of Anaximenes and that man was drawing near to the end of his book, with a loud voice he said, “Take heart, men; I see land!”

 349. Ὁ αὐτὸς θεασάμενος μαθηματικὸν προσκόψαντα εἶπε· „πῶς τὰ ἐν οὐρανῷ ὁρῶν τὰ ἐν τῇ γῇ οὐχ ὁρᾷς“.

  [Theocritus], when he saw an astrologer stumbling, said, “How, when you see the things in the heaven, do you not see the things on earth”

 350. Ὁ αὐτὸς λάχανα πλύνων [καὶ] τινὸς αὐτοῦ πυνθανομένου μή τινα δανειστὴν γινώσκει εἶπεν· „πῶς φῄς; ὅ τι τοιούτῳ βίῳ ἀρκοῦμαι“;

  When [Theocritus] was washing vegetables, when someone asked him if he knew a certain money-lender, he said, “What are you talking about? Because I am content with such a life?”

 351. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος διὰ τί ἡ Δημήτρα λαμπάδα κατέχει εἶπεν· „ὅτι πᾶσα τροφὴ πυρὶ κατεργάζεται“.

  [Theocritus], when he was asked by someone why Demeter holds a torch, said, “Because all nourishment is achieved through fire.”

 352. Theodorus
 353. Theodectes
 354. [Theodectes]
 355. Isocrates
 356. [Isocrates]
 357. [Isocrates]
 358. [Isocrates]
 359. [Isocrates]
 360. [Isocrates]
 361. [Isocrates]
 362. [Isocrates]
 363. [Isocrates]
 364. [Isocrates]
 365. [Isocrates]
 366. Ibycus
 367. Callisthenes
 368. [Callisthenes]
 369. Cleanthes
 370. Cleoboulus
 371. Cleostratus
 372. Cleisophos
 373. Conon
 374. Cotys
 375. <Ἀνα>κρέων ὁ ποιητὴς πρός τινα τῶν φίλων ἀπωδύρετο ἐπὶ τῷ πένης εἶναι εἰπόντος δὲ ἐκείνου· „ποιητὴς ὢν ἐλπίδας ἀγαθὰς ἔχε περὶ σεαυτοῦ“ εἶπεν· „αἱ ἐλπίδες ἐγρηγορότων εἰσὶν ἐνύπνια“.

  The poet Anacreon was lamenting to one of his friends about being poor, and they said: “A poet is the beautiful hopes you hold to yourself, the hopes of being awoken from dreams.”

 376. Cyrus
 377. [Cyrus]
 378. [Cyrus]
 379. [Cyrus]
 380. Κικέρων εἶπε· „καλῶς ποιεῖν ἁπλῆ εὐεργεσία, λέγειν δὲ καὶ ποιεῖν διπλῆ“.

  Cicero said, “To act well is a single good, but to speak and act well is a double one.”

 381. Κράτης ὁ Κυνικὸς ἰδὼν μειράκιον καλλωπιζόμενον ὅμοιον αὐτὸ ἔφη εἶναι ὁδῷ λείᾳ καὶ πλατείᾳ, δι’ ἧς πολλοὶ εὐχερῶς ὁδεύουσιν.

  Crates the Cynic, when he saw a young man primping himself, said that he was like a smooth and broad road, through which many people travel with ease.

 382. Ὁ αὐτὸς ἔφη κρεῖττον εἶναι τῷ ποδὶ ὀλισθῆσαι ἢ τῇ γλώττῃ.

  [Crates] said that it is better to slip with one’s foot than with one’s tongue.

 383. Ὁ αὐτὸς τὸν ποιητικὸν λόγον μέγιστον εἶπεν εἶναι λῃστὴν ἑρμηνείᾳ τε περισσῇ καὶ ἐνθυμήμασι πολλοῖς κεκοσμημένον.

  [Crates] said that the best kind of poetic speech is a plunderer, decorated with excessive interpretation and many arguments.

 384. Ὁ αὐτὸς Ζήνωνί ποτε τῷ Κιτιεῖ γνωρίμῳ ὄντι αὐτοῦ ἔδωκε χύτραν φέρειν φακῆς, καὶ τοῦ Ζήνωνος φιλοδοξότερον ἀποκρύπτοντος ἐν τῷ ὄχλῳ τὴν χύτραν πλήξας ὁ Κράτης τῇ βακτηρίᾳ κατέαξεν αὐτήν· φερομένης οὖν τῆς φακῆς κατὰ τῶν τοῦ Ζήνωνος σκελῶν κἀκείνου ἐρυθριῶντος ἐπὶ τούτῳ „θάῤῥει, ὦ φοινικίδιον“, ἔφη· „οὐδὲν γὰρ δεινόν ἐστιν, ἀλλὰ φακῆ“.

  [Crates] once gave to Zeno of Citium, his acquaintance, a pot of lentils to carry, and when Zeno was hiding the pot among the crowd out of concern for his reputation, Crates struck the pot with his staff and broke it. So, with the lentils falling down the legs of Zeno, and with him blushing at it, he said, “Take heart, little-red-cloak, for it is nothing dreadful, but lentils.”

 385. <Ὁ> αὐτὸς καλοῦντος αὐτὸν Ἀλεξάνδρου εἰς Μακεδονίαν καὶ ἐπαγγελλομένου τὰς Θήβας ἀναστήσειν [τὴν πατρίδα τοῦ Κράτητος] εἶπεν· „οὐ χρῄζω τοιαύτης πατρίδος, ἣν ἕτερος Ἀλέξανδρος καθαιρήσει.“

  [Crates], when Alexander was calling him to Macedonia and announcing that he would cause Thebes to evacuate, he said, “I do not want such a fatherland which another Alexander will destroy.”

 386. Ὁ αὐτὸς παρεκελεύετο τοῖς ἀνθρώποις ἢ νοῦν ἢ βρόχον.

  [Crates] prescribed to people either the mind or the noose.

 387. Ὁ αὐτὸς τελευτῶν τριάκοντα τάλαντα Θηβαίοις κατέλιπεν ἐπιφθεγξάμενος ὅτι, ἐὰν μὲν γένηται αὐτοῦ ἄξιος ὁ υἱός, οὐκ ἀπορήσει χρημάτων, ἐὰν δὲ ἀνάξιος, οὐδὲ ταῦτα ἔχειν ἐπιτήδειος ἔσται.

  When [Crates] was dying, he left behind 30 talents to the Thebans, saying that, if his son is worthy of him, he will not lack funds, but if he is unworthy, he will not be suited to have even this much.

 388. Λεωνίδης ὁ Λακεδαιμόνιος ὀλίγους ἔχων στρατιώτας εἰς τὴν πρὸς τοὺς Πέρσας μάχην ἐξεπορεύετο· εἰπόντος δέ τινος ὅτι μετ’ ὀλίγων παντελῶς ἐκπορεύεται εἶπεν· „ἀλλὰ μετὰ βουλομένων“.

  The Spartan Leonidas was marching out to battle against the Persians with few soldiers; and when someone remarked that he certainly was marching out with few soldiers, said: “But with those who want to.”

 389. Ὁ αὐτὸς χωλὸν ἔχων τὸ σκέλος ἐπὶ παράταξιν προῆγεν· εἰπόντων δέ τινων ὅτι „τοιοῦτος ὢν πῶς ἐπὶ παράταξιν ἀπῄεις“; εἶπεν „οὐ γὰρ φευγόντων, ἀλλὰ ἑστώτων χρεία“.

  [Leonidas] had injured his leg leading battle; and those around him were saying: “Are you leaving the battle because of this?”, he said: “We need not those who flee, but those who stand firm.”

 390. Ὁ αὐτὸς παρεκελεύετο τοῖς ὑπ’ αὐτῷ τασσομένοις ἀριστᾶν καθ’ ὥραν ὡς ἐν Ἅιδου δειπνήσουσιν.

  [Leonidas] ordered those under his command to eat like this is the hour in which they will dine in Hades.

 391. Ὁ αὐτὸς εἰπόντος τινὸς αὐτῷ ὅτι οἱ Πέρσαι πολλοῖς χρώμενοι βέλεσιν ἐπισκοτοῦσι τῷ ἡλίῳ ἔφη· „μαχούμεθα ἄρα ὑπὸ σκιάν“.

  [Leonidas] having been told by someone that the Persians were attacking with so many arrows that they darkened the sun, said: “So we will fight in the shade.”

 392. Laconian
 393. Laconian
 394. Laconian
 395. Laconian
 396. Laconian
 397. Laconian
 398. Laconian
 399. Lysippus
 400. [Lysippus]
 401. Λυκοῦργος ὁ νομοθέτης τὸ μὲν ἀξιόχρεων τῶν ἀνθρώπων ἔφη ἐν τῇ οὐσίᾳ κεῖσθαι, τὸ δὲ ἀξιόπιστον ἐν τοῖς τρόποις.

  Lycurgus the lawgiver said that the noteworthiness of people is situated in their essence, but trustworthiness in their ways.

 402. Lamon
 403. Lycon
 404. Menander
 405. [Menander]
 406. [Menander]
 407. Menedemus
 408. Metrodorus
 409. [Metrodorus]
 410. [Metrodorus]
 411. Nicocles
 412. [Nicocles]
 413. Ξενοφῶν ὁ φιλόσοφος ᾔτησέν τι παρά τινος τῶν πλουσίων· ὁ δὲ προσκαλεσάμενος πλησίον ὄντα χωλὸν δέδωκεν ἐκείνῳ· καὶ ὁ Ξενοφῶν ἔφη· „πάνυ καλῶς· χωλὸς μὲν γὰρ προσδοκᾷς γενέσθαι, φιλόσοφος δὲ οὐδέποτε“.

  Xenophon the philosopher asked for something from a certain wealthy person, but he declined saying that he had just donated to a disabled man nearby; and Xenophon said: “Very good. For you expect to become disabled, but never a philosopher.”

 414. Ὁ αὐτὸς τὴν πενίαν ἔλεγεν αὐτοδίδακτον φιλοσοφίαν εἶναι· „ἃ γὰρ ἐκείνη τοῖς λόγοις πείθει, αὕτη τοῖς ἔργοις ἀναγκάζει.“

  [Xenophon] used to say that poverty is a self-taught love of wisdom. “For what that one persuades with words, this one compels through deeds.”

 415. Ὁ αὐτὸς ἀπαγγείλαντός τινος αὐτῷ ὅτι „ὁ υἱός σου ἐν τῷ πολέμῳ τέθνηκεν ἀνὴρ ἀγαθὸς γενόμενος“ εἶπεν· „ἐμὸς γὰρ ἦν.“

  [Xenophon], when someone announced to him, “Your son has died in war as a good man,” he said, “Yes, for he was mine.”

 416. Ὁ αὐτὸς εἶπε κρεῖσσον εἶναι βασιλεῖ τὸ τῶν χαρίτων ἀπολιπεῖν πλῆθος ἢ τροπαίων.

  [Xenophon] said that it is better for a king to leave behind a wealth of favors rather than of trophies.

 417. Xenocrates
 418. [Xenocrates]
 419. Xenocrates
 420. Οἰνοπίδης ὁρῶν μειράκιον πολλὰ βιβλία κτώμενον ἔφη· „μὴ τῇ κιβωτῷ, ἀλλὰ τῷ στήθει.“

  Oenopides seeing a young man buying many books said: “Don’t put them away in a chest, but in your heart.”

 421. [Ποιμὴν ἀρνίον ἀπολέσας ηὔχετο τῷ Διΐ· „ἐὰν τὸν κλέπτην εὕρω, θύσω σοι κριόν“· καὶ εἰσελθὼν ἐν σπηλαίῳ εὗρε λέοντα τοῦ ἀρνοῦ καταδεδραγμένον· καὶ στὰς εἶπε· „πρώην μὲν κριόν σοι ὑπεσχόμην, ἐὰν τὸν κλέπτην εὕροιμι· νῦν δέ, ἐὰν τὰς χεῖρας τοῦ κλέπτου ἐκφύγω, ἀντὶ κριοῦ ταῦρόν σοι προσενέγκω.“]

  [A shepherd having lost a lamb prayed to Zeus: “If I find the thief, I’ll sacrifice a ram to you.” And going into a cave he found a lion had captured the lamb; and said: “Earlier I offered you a ram, if I might find the thief; but now, if by your hand I might flee the thief, I’ll sacrifice a bull instead of a ram.”]

 422. [Ταὼς εἰς δεῖπνον παρασκευάζεσθαι μέλλων ἁπλώσας τὰς πτέρυγας εἶπεν· „εἰ μὲν πολλὰ κρέα ὁρᾷς με ἔχοντα, [καὶ] θῦσον· εἰ δὲ τῇ τῶν πτερῶν ποικιλίᾳ κεκόσμημαι, φεῖσαι σαρκὸς ὀλίγης κεκοσμημένης.“]

  [A peacock intending to be prepared as dinner, unfolding its wings said: “If you see all the meat I’m providing, kill me; but if you see how I’ve adorned my wings with colors, spare what little flesh I’ve adorned.”]

 423. Plato
 424. Plato
 425. Plato
 426. Plato
 427. Plato
 428. Plato
 429. [Plato]
 430. [Plato]
 431. Plato
 432. Plato
 433. Plato
 434. Plato
 435. Plato
 436. Plato
 437. Plato
 438. Plato
 439. [Plato]
 440. Plato
 441. [Plato]
 442. [Plato]
 443. [Plato]
 444. [Plato]
 445. [Plato]
 446. [Plato]
 447. [Plato]
 448. [Plato]
 449. [Plato]
 450. Περίανδρος ὁ σοφὸς ἐρωτηθεὶς τί ἂν εἴη ἐλευθερία εἶπεν· „ἀγαθὴ συνείδησις“.

  Periander the wise having been asked by someone what freedom is, said: “A good conscience.”

 451. Ὁ αὐτὸς ἔλεγε δεῖν τοὺς μέλλοντας ἀσφαλῶς τυραννήσειν ταῖς εὐνοίαις δορυφορεῖσθαι τῶν ἀρχομένων, καὶ μὴ τοῖς ὅπλοις.

  [Periander] said that it was necessary for those intending to safely become tyrants to guard themselves with the goodwill of their followers, rather than their weapons.

 452. Pericles
 453. [Pericles]
 454. Περσῖνος ὁ ποιητὴς ἐρωτηθεὶς τίς ἄριστός ἐστι ποιητὴς „παρ’ ἑαυτῷ μὲν ἕκαστος“, <εἶπε>, „παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις Ὅμηρος“.

  The poet Persinus having been asked who the best poet is, <said>: “Everyone is the best poet according to themselves, but according to others the best poet is Homer.”

 455. Pittacus
 456. [Pittacus]
 457. [Pittacus]
 458. [Pittacus]
 459. Πυθαγόρας ὁ φιλόσοφος παρῄνει σιγᾶν ἢ κρείττονα σιγῆς λέγειν.

  Pythagoras the philosopher advised to be silent or to speak better than silence.

 460. Ὁ αὐτὸς ἔλεγε φεύγειν κακῶν φιλίαν καὶ ἀγαθῶν ἔχθραν.

  [Pythagoras] said that to avoid bad things is goodwill and to avoid good things is hatred.

 461. Ὁ αὐτὸς παρῄνει βίον αἱρεῖσθαι τὸν ἄριστον λέγων ὅτι ἡδὺν αὐτὸν ἡ συνήθεια ποιήσει.

  [Pythagoras] advised to choose the virtuous life, saying that familiarity will make it sweet.

 462. Ὁ αὐτὸς ἔφη μήθ’ ἵππον χωρὶς χαλινοῦ μήτε πλοῦτον δίχα φρονήσεως δύνασθαι κρατεῖσθαι.

  [Pythagoras] said it’s possible to control neither a horse separate from its bit nor wealth separate from prudence.

 463. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος πῶς ἄν τις εἴη πλούσιος ἔφη· „εἰ τῶν ἡδονῶν εἴη πένης“.

  [Pythagoras] having been asked by someone how one might be rich, said: “If one might be poor of pleasures.”

 464. Πυθαγόρας νεανίσκον ἰδὼν ἀθλητικὸν οἴνῳ καὶ κρεοφαγίᾳ καὶ ἀσκήσει σάρκα πολλὴν ὑποτρέφοντα εἶπεν· „ὦ δαιμόνιε, παῦσαι καθ’ ἑαυτοῦ ποιῶν τὸ δεσμωτήριον ἰσχυρόν!“

  Pythagoras, having seen a young athlete who by wine and meat-eating and lifestyle was nourishing their huge body, said: “Sir, stop making your own strong prison!”

 465. Πυλάδης ὁ Μεσσήνιος θεασάμενος κατάκριτον ἀναγινώσκοντα νόμους εἶπεν· „ὀψὲ τοὺς ἀναγινώσκεις“.

  Pylades of Messene, seeing someone sentenced to death reading the laws, said: “You’re certainly reading them late.”

 466. Πύῤῥος ὁ Ἠπειρώτης ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ποῖος αὐτοῦ τῶν υἱῶν διάδοχος τῆς βασιλείας ἔσται εἶπεν· „ὅστις ἂν ὀξυτέραν ἔχῃ τὴν μάχαιραν“.

  Pyrrhus of Epirus having been asked by someone which of his sons would be the successor to the throne, said: “Whichever one holds the sharpest blade.”

 467. Ὁ αὐτὸς ναυαγοῦ τινος αὐτῷ μακρῶς τὰ καθ’ ἑαυτὸν διηγουμένου εἶπεν· „δικαίως καὶ ὑπὸ τοῦ Ποσειδῶνος ἐξεβλήθης οὕτως μακρολογῶν“.

  [Pyrrhus] hearing a long detailed account from someone who was shipwrecked alone, said: “You were justly cast away by Poseidon thus, on account of your droning on.”

 468. Πρωταγόρας ἐποποιοῦ τινος αὐτὸν βλασφημοῦντος ἐπὶ τῷ μὴ ἀποδέχεσθαι τὰ ποιήματα αὐτοῦ „ὦ τάν“, ἔφη· „κρεῖττόν μοι ἐστι κακῶς ἀκούειν ὑπό σου ἢ τῶν σῶν ποιημάτων ἀκούειν“.

  Protagoras having been disparaged by an epic poet for not approving of his poems, said: “Buddy, it’s better for me to hear you speak badly of me than for me to hear your poems.”

 469. Ὁ αὐτὸς ἔφη· „πολυμαθίη κάρτα μὲν ὠφελέει, κάρτα δὲ βλάπτει“.

  [Protagoras] said: “Polymathy greatly helps, but greatly hurts.”

 470. Socrates
 471. Socrates
 472. Socrates
 473. Socrates
 474. Socrates
 475. Socrates
 476. Socrates
 477. Socrates
 478. Socrates
 479. Socrates
 480. Socrates
 481. Socrates
 482. Socrates
 483. Socrates
 484. Socrates
 485. Socrates
 486. Socrates
 487. Socrates
 488. Socrates
 489. Socrates
 490. [Socrates]
 491. [Socrates]
 492. [Socrates]
 493. [Socrates]
 494. [Socrates]
 495. [Socrates]
 496. Socrates
 497. [Socrates]
 498. [Socrates]
 499. [Socrates]
 500. [Socrates]
 501. Σόλων ὁ σοφὸς ἐρωτῶντος αὐτόν τινος πῶς ἂν μὴ γένοιτο ἀδίκημα εἶπεν· „εἰ ὁμοίως ἀγανακτοῖεν ἐπὶ τοῖς ἀδικήμασιν οἱ μὴ ἀδικούμενοι τοῖς ἀδικουμένοις.“

  Solon the wise man, when someone asked him how wrongs could not happen, said, “If those who are not wronged would be equally vexed as those who are wronged at the wrongs done.

 502. Ὁ αὐτὸς ἐπιτιμωμένου τινὸς ὑπ’ αὐτοῦ ἐπὶ τῷ κυβεύειν καὶ λέγοντος περὶ μικροῦ παίζειν „ἀλλὰ τό γε ἔθος“ εἶπεν „οὐ μικρὸν [κακόν].“

  When someone was rebuked by [Solon] for playing at dice and said that he played for a small amount, he said, “But your character, at any rate, is no small thing.”

 503. Ὁ αὐτὸς ἔφη ἐκείνην ἄριστα διοικεῖσθαι τὴν πόλιν, ἐν ᾗ τοὺς ἀγαθοὺς συμβαίνει τιμᾶσθαι, κάκιστα δὲ οἰκεῖσθαι, ἐν ᾗ τοὺς κακούς.

  [Solon] said that that city is managed best in which it happens that the good are honored, but that that one is managed worst in which the bad are.

 504. Ὁ αὐτὸς ἔγραψεν ἐντὸς πεντήκοντα ἐτῶν γυναῖκα εἰς τὸ δημόσιον μὴ προιέναι· ἐρωτώμενος δὲ „διὰ τί τοῦτο ἐποίησας;“ εἶπεν· „ἵνα μήτις πυνθάνηται, τίνος γυνή, ἀλλὰ τίνος μήτηρ.“

  [Solon] wrote for a woman within 50 years not to go into a public building. But when asked, “Why did you do this?” he said, “So that no one would ask, “Whose wife is this?” but rather “Whose mother?”

 505. Σόλων ἔλεγε τοὺς παρὰ τοῖς τυράννοις δυναστεύοντας παραπλησίους εἶναι ταῖς ψήφοις ταῖς ἐπὶ τῶν λογισμῶν· καὶ γὰρ ἐκείνων ἑκάστην ποτὲ μὲν πλείω σημαίνειν, ποτὲ δὲ ἐλάττω· καὶ τούτων τοὺς τυράννους ποτὲ μὲν μέγαν ἕκαστον ἄγειν, ποτὲ δὲ ἄτιμον.

  Solon said that those who hold power alongside tyrants are akin to the pebbles used for calculations. For each of them sometimes means more, and sometimes less. And the tyrants treats each of these men sometimes as great, and sometimes as dishonored.

 506. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς διὰ τί κατὰ πατροκτόνου νόμον οὐκ ἔθηκεν εἶπε· „διὰ τὸ ἀπελπίσαι.“

  [Solon], when he was asked why he did not establish a law against father-killing, said, “Because I hoped it would not happen.”

 507. Σόλων ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος τί ἐστι νόμος εἶπε· „τῶν μὲν δειλῶν φόβος, τῶν δὲ τολμηρῶν κόλασις.“

  Solon, having been asked by someone what the law is, said, “A fear, for the cowardly, and a punishment, for the daring.”

 508. Σόλων ἐπερωτῶν Κροῖσον τί παρὰ τῆς βασιλείας ἔσχε τιμιώτατον, ἐκείνου δὲ εἰπόντος· „τὸ τοὺς ἐχθροὺς μετελθεῖν καὶ φίλους εὐεργετεῖν“ „πόσῳ μᾶλλον“ ἔφη „χαριέστερον <ἂν> ἐποίησας, εἰ καὶ τούτους εἰς φιλίαν μετετρόπωσας;“

  When Solon asked Croesus what he considered the most valuable thing from his kingdom and that man said, “To attack my enemies and show kindness to my friends,” he said, “How much more pleasant would you have considered it if you had turned these men also towards friendship?”

 509. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς διὰ τίνα αἰτίαν οὐ τεκνοποιεῖ ἔφη· „διὰ φιλοτεκνίαν.“

  [Solon], having been asked why he did not bear children, said, “Because of my love for children.”

 510. Σιμωνίδης ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ποῖός ἐστιν ἀσφαλέστατος βίος ἔφη· „ὅταν τις οὕτως ζήσῃ, ὥστε μήτε ἐλεεῖσθαι μήτε βασκαίνεσθαι.“

  When Simonides was asked by someone what the safest sort of life was, he said, “Whenever someone lives in such a way that they never feel pity nor envy.”

 511. Ὁ αὐτὸς ἔφη τὰ πάθη τοῖς ἀνθρώποις μαθήματα εἶναι περὶ τὸν βίον· „πολλοὶ γὰρ οὐ δυνάμενοι τῷ λόγῳ προορᾶν τὸ μέλλον τῷ πάσχειν ᾔσθοντο τὰ πράγματα.“

  [Simonides] said that the emotions are lessons for humans about life. “For many, although they are not able through reason to foretell the future, through suffering they understood their circumstances.”

 512. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς εἰ πάντα γηράσκει ἔφη· „<πάντα> πλὴν κέρδους ἀπλήστου.“

  [Simonides], having been asked if all things grow old, said, “<Everything> except the insatiable desire for profit.”

 513. Ὁ αὐτὸς νεανίσκου τινὸς αὐτὸν παρακαλοῦντος γράψαι ἐγκώμιον αὐτοῦ, χάριν γὰρ αὐτῷ ἕξειν, „δύο μοι“, εἶπεν, „ὦ βέλτιστε, κιβώτια ὑπάρχει· καὶ εἰς μὲν τὸ ἓν τὰς χάριτας ἀποτίθεμαι, εἰς δὲ τὸ ἕτερον ἀργυρίδιον· ὅταν οὖν ἀνοίξω αὐτὰ βουλόμενος χρῆσθαι, τὸ μὲν τοῦ ἀργυρίου πλῆρες εὑρίσκω, τὸ δὲ τῶν χαρίτων κεκενωμένον.“

  [Simonides], when some young man asked him to write an encomium of him, for he would consider it a favor for him, he said, “O good man, I have two boxes. And into the one I put favors, and into the other, silver coin. Then whenever I open them wanting to make use of them, I find the one full of silver, and the other empty of any favors.”

 514. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς πότερος κρείσσων, Ὅμηρος ἢ Ἡσίοδος, εἶπεν· „Ἡσίοδον μὲν αἱ Μοῦσαι, Ὅμηρον δὲ αἱ Χάριτες ἐτέκνωσαν.“

  [Simonides], when he was asked who was greater, Homer or Hesiod, said, “The Muses bore Hesiod, the Graces, Homer.”

  1. Στίλπων ὁ Μεγαρικὸς φιλόσοφος ἁλούσης αὐτοῦ τῆς πατρίδος ὑπὸ Δημητρίου τοῦ Πολιορκητοῦ καὶ διαρπαγείσης ἀναχθεὶς ἐπὶ τὸν βασιλέα καὶ ἐρωτώμενος εἴ τι δὴ αὐτὸς ἀπώλεσε „τῶν ἐμῶν μὲν οὐδὲν“ ἔφη· „τὸν γὰρ λόγον καὶ τὴν παιδείαν ἔχω, τὰ δὲ λοιπὰ διὰ τί μᾶλλον ἐμὰ ἢ οὐχὶ τῶν πολιορκούντων;“

   Stilpo the Megarian philosopher was kicked out of his homeland by Demetrius the taker-of-cities, and having had his things seized and returned to the king and being asked if he had lost anything, said: “Nothing of mine, for I still have speech and an education, and as for the rest why should they really belong to me instead of the taker-of-cities?”

  2. <Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς τῆς πόλεως αὐτοῦ διαρπαζομένης ὑπὸ Δημητρίου· „μὴ καὶ τῶν σῶν, Στίλπων, τὶ ἀφαιρεῖται;“ εἶπεν „οὐδέν· οὐ γὰρ πώ ποτ’ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν, οὐδὲ μὲν ἵππους·> ἄλλως τε οὐδένα στρατιωτῶν ἀρετὴν ἐπ’ ὤμων εἶδον ἐκφέροντα.“

   [Stilpo]

 515. [Stilpo]
 516. Σοφοκλῆς, ὁ τῶν τραγῳδιῶν ποιητής, ἀκούσας Εὐριπίδην ἐν Μακεδονίᾳ τεθνηκέναι εἶπεν· „ἀπώλετο ἡ τῶν ἐμῶν ποιημάτων ἀκόνη.“

  Sophocles, the poet of tragedies, when he heard that Euripides had died in Macedonia, said, “The whetstone of my poems has died.”

 517. Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς διὰ τί αὐτὸς μὲν ποιεῖ τὰ ἤθη τῶν ἀνθρώπων χρηστά, Εὐριπίδης δὲ φαῦλα „ὅτι“ ἔφη „ἐγὼ μέν, οἵους ἔδει εἶναι, τοὺς ἀνθρώπους ποιῶ, ἐκεῖνος δέ, ὁποῖοί εἰσιν.“

  When [Sophocles] was asked why he depicted the character of people as good and Euripides as bad, said, “Because I depict men that should exist, and that man depicts those that do.

 518. Stratonicus
 519. [Stratonicus]
 520. [Stratonicus]
 521. [Stratonicus]
 522. [Stratonicus]
 523. [Stratonicus]
 524. [Stratonicus]
 525. [Stratonicus]
 526. [Stratonicus]
 527. [Stratonicus]
 528. [Stratonicus]
 529. [Stratonicus]
 530. [Stratonicus]
 531. [Stratonicus]
 532. Sosigenes
 533. Σκύθης ἀνὴρ γυμνὸς ὑπαντήσας τινὶ ψύχους ὄντος ἰσχυροῦ ἐρωτηθεὶς εἰ ῥιγοῖ ἔφη· „οὔ“. τοῦ δὲ θαυμάσαντος ἀντηρώτησεν ὁ Σκύθης εἰ ἐκεῖνος τὸ μέτωπον ῥιγοῖ· ἀρνησαμένου δὲ αὐτοῦ εἶπεν· „ἐγὼ τοίνυν ὅλος εἰμὶ μέτωπον.“

  Scythes having encountered a naked man when it was bitterly cold asked if he might shiver, he said: “No.” So being amazed Scythes asked him in return if his forehead might shiver; but he answered no and said: “Thus I am all forehead.”

 534. Timon
 535. [Timon]
 536. Timotheus
 537. Hyperides
 538. Philippus
 539. [Philippus]
 540. [Philippus]
 541. [Philippus]
 542. [Philippus]
 543. [Philippus]
 544. [Philippus]
 545. Philippus
 546. Philoxenus
 547. [Philoxenus]
 548. Chilon
 549. [Chilon]
 550. [Chilon]
 551. [Chilon]
 552. Chilon
 553. [Chilon]
 554. Charbias
 555. Charbias
 556. Charbias
 557. Charbias
 558. [Charbias]
 559. Psittacus
 560. Psittacus
 561. Orion
 562. Orion
 563. Αποφθέγματα γυναικῶν, ἤτοι φρονήματα.

  Apothegms of Women, or Their Thoughts

  Ἀττικὴ γυνὴ ἰδοῦσα γράμμα ἐπὶ θυρῶν μέλλοντος γαμεῖν· „Ἡρακλῆς ἐνθάδε κατοικεῖ· μηδὲν εἰσίτω κακὸν“ εἶπεν· „νῦν οὖν ἡ γυνὴ οὐ μὴ εἰσελεύσεται.“

  An Athenian woman having seen a sign on the door of someone intending to get married reading “Heracles lives here; let there be no evil”, said: “So now the wife will not enter!”

 564. [Ἡ] Ἀττικὴ γραῦς ἐρωτηθεῖσα ἐν συμποσίῳ εἰ θνητὸς ὁ Διόνυσος ἰδοῦσα κλεπτόμενον οἶνον εἶπεν· „ναὶ θνητός· εἶδον γὰρ αὐτὸν ἐκφερόμενον.“

  An old Athenian woman was asked at a symposium if Dionysus was mortal, and having seen wine being stolen, said: “Yes he’s mortal; for I saw him being carried out.”

 565. <Ἀ>ττικὴ γραῦς ἰδοῦσα νεανίσκον οἶνον ἐκχέοντα εἶπε· „μειράκιον· τὸν Οἰνέα Πηλέα ἐποίησας.“

  An old Athenian woman having seen a youth pouring wine, said: “Young man! You’ve made Peleus into Oeneus.”

 566. Γραῦς Ἀττικὴ θεασαμένη Ὀλυμπιονίκην ἀθλητὴν πρόβατα βόσκοντα εἶπε· „ταχέως ἀπὸ Ὀλυμπίων ἐπὶ Νέμεα.“

  An old Athenian woman having seen an Olympic champion tending to sheep, said: “He went from Olympic to Nemean quickly!”

 567. Γυνὴ Λάκαινα τοῦ υἱοῦ αὐτῆς ἐν παρατάξει χωλωθέντος καὶ δυσφοροῦντος ἐπὶ τούτῳ „τέκνον“, εἶπε, „μὴ λυποῦ· καθ’ ἕκαστον γὰρ βῆμα τῆς ἰδίας <ἀρετῆς ὑπομνησθήσῃ.“>

  A Spartan woman whose son had become disabled in battle and was angry because of this, said: “Child, don’t despair; for every step will remind you of your personal virtue.”

 568. Γυνὴ Λάκαινα ἀκούσασα τὸν υἱὸν αὐτῆς ἐν παρατάξει τεθνηκέναι „τέκνον“, εἶπεν, „ὡς καλὰ τροφεῖα τῇ πατρίδι ἀπέδωκας!“

  A Spartan woman having heard that her son had died in battle, said: “Child, what noble nursing-costs you’ve returned to your country!”

 569. Γυνὴ Λάκαινα αἰχμαλωτισθεῖσα ἐπιπράσκετο· καὶ ἐρωτωμένη τί δύναται ποιεῖν ἔφη· „ἐλευθέρα εἶναι.“

  A Spartan woman was being sold into slavery; and being asked what she was able to do, said: “Be free.”

 570. Γυνὴ Συρακοσία μεταπεμφθεῖσα ὑπὸ Διονυσίου τοῦ τυράννου [καὶ] φάσκοντος ἐρᾶν αὐτῆς καὶ χαριεῖσθαι ὃ ἂν ἐθέλῃ· „ἄφες τοίνυν με“ εἶπε „νομίσας τὰς γυναῖκας ὁμοίας εἶναι, ὅταν ὁ λύχνος ἀποσβεσθῇ.“

  A Syracusan woman summoned by the tyrant Dionysius because he said he desired her and wanted to give her whatever she wanted, said: “Well leave me alone then, since you think all women are the same, whenever the lights are out.”

 571. Ἡ Κλεάρχου τοῦ Ῥαμφίου μήτηρ ἐπειδὴ διεβλήθη ὁ υἱὸς αὐτῆς προδιδόναι τοῖς Πέρσαις τὴν Ἑλλάδα τοιαύτην ἐπιστολὴν ἔγραψεν· „ἁ μάτηρ Κλεάρχῳ τῷ υἱῷ· κακά τευ κακκέχυται φάμα· ἢ ταύταν ἀπόθευ ἢ μὴ ἔσο.“

  The mother of Clearchus the Ramphian, when her son was being attacked for giving Greece over to the Persians, wrote him a letter like this: “From Mom to Clearchus my son: Your reputation is being dragged in disgrace; either put a stop to this or cease to exist.”

 572. Ξανθίππη ἐρωτηθεῖσα τί μέγιστον ὑπῆρχεν τῷ Σωκράτει „τοῦτο“, ἔφη, „ὅτι καὶ ἐπὶ ἀγαθοῖς καὶ ἐπὶ φαύλοις ἡ αὐτὴ ὄψις ἦν αὐτῷ“·

  Xanthippe having been asked what the best property of Socrates was, said: “This, that of the upper-class and lower-class he has the same view.”

 573. Θεανὼ ἡ Πυθαγορικὴ ἔφη· „περὶ ὧν λέγειν καλόν, περὶ τούτων σιωπᾶν αἰσχρόν, καὶ περὶ ὧν λέγειν αἰσχρόν, περὶ τούτων σιωπᾶν καλόν.

  Theano the Pythagorean said: “Concerning things it’s good to speak about, it is shameful to be silent; and concerning things it’s shameful to speak about, it is good to be silent.”

 574. Λάκαινα γυνὴ σεμνυνομένου τοῦ υἱοῦ αὐτῆς ἐπὶ τῷ μόνον ἐκ τῆς παρατάξεως σεσῶσθαι ἔφη· „τί οὖν οὐκ αἰσχύνῃ μόνος ζῶν;“

  A Spartan woman whose son was proud of being the lone survivor of a battle, said: “So why aren’t you ashamed of being the only one alive?”

 575. Ὀλυμπιὰς Ἀλεξάνδρου μήτηρ ἐρωτηθεῖσα ὑπό τινος [ὅτι] „διὰ τί οὐ κοσμῇ;“ εἶπεν· „ὅτι ἀρκεῖ μοι ὁ Ἀλεξάνδρου κόσμος.“

  Olympias, mother of Alexander, having been asked by someone, “Why don’t you adorn yourself?”, said: “Because Alexander is sufficient adornment for me.”

 576. Φρύνη ἑταίρα νεανίσκου τινὸς ἀγρὸν πεπρακότος καὶ δι’ ἀῤῥωστίαν χλωροῦ ὄντος ἔφη· „νεανίσκε· τί ὠχρὸς εἶ; μή τι γῆν ἐσθίεις;

  The hetaira Phryne, to a certain young man who had sold some land and was yellow from illness, said: “Young man, why are you pale? Did you eat some of the dirt?”